Danmark: Genopbygning

Dansk økonomi er i gang med genopbygningen efter det historisk store tilbageslag i første halvdel af 2020. Mod midten af 2022 ventes den samlede aktivitet i dansk økonomi at være tilbage på niveauet fra før krisen.

Download Economic Outlook

English

Economic Outlook September 2020 Danish coverDansk økonomi blev i første halvdel af 2020 ramt af et historisk stort tilbageslag, der både i hastighed og omfang var markant større end under finanskrisen. Nedturen ventes dog kun at blive kortvarig, da den økonomiske aktivitet allerede i det sene forår begyndte at vende tilbage, i takt med at de sygdomsbegrænsende restriktioner i samfundet blev ophævet.

I vores hovedscenarie venter vi, at dansk BNP i år vil falde med 4,5% som følge af den kraftige tilbagegang i første halvår. En stor del af det tabte ventes dog allerede at være vundet tilbage ind i efteråret, hvilket vil medvirke til at give et stærkt udgangspunkt for 2021, hvor BNP samlet set ventes at vokse med omkring 3%. Mod slutningen af næste år ventes de sidste restriktioner i forbindelse med sygdomsudbruddet at være fjernet, hvilket vil bane vejen for en stigning i BNP på ca. 2,5% i 2022. Dermed ventes det samlede økonomiske aktivitetsniveau at være tilbage på niveauet fra før coronakrisen omkring midten af 2022.

Sammenlignet med mange andre lande har dansk økonomi klaret sig godt igennem den globale krise. Det skyldes først og fremmest et relativt mildt sygdomsforløb, der har muliggjort en hurtig genåbning af økonomien og dermed navnlig holdt hånden under det indenlandske forbrug. Samtidig har den store danske medicinalindustri medvirket til at understøtte eksporten i en periode, hvor den globale efterspørgsel er faldet markant.

Makroøkonomiske nøgletal

2018 2019 2020E 2021E 2022E
BNP, % årsvækst 2.4 2.3 -4.5 3.0 2.5
Forbrugerpriser, % årsvækst 0.8 0.8 0.6 0.9 1.2
Arbejdsløshed, % 3.8 3.7 5.1 4.9 4.1
Betalingsbalance, % af BNP 7.0 7.8 8.3 7.0 6.6
Offentlig budgetsaldo, % af BNP 0.5 3.8 -4.5 -2.6 -0.4
Offentlig gæld, % af BNP 33.9 33.3 45.0 43.5 42.0
Styringsrente, % (ultimo året) -0.65 -0.75 -0.60 -0.60 -0.60
USD/DKK (ultimo året) 6.53 6.66 6.33 5.92 5.74

Stor usikkerhed indhyller prognoserne

Udsigterne for dansk økonomi er for tiden omgærdet af langt større usikkerhed end normalt, da både omfanget af krisen og dens ophav er uden historiske fortilfælde. Den vigtigste forudsætning for prognosen er udviklingen i sygdomsforløbet, da den er altafgørende for efterspørgslen både i Danmark og på eksportmarkederne. I vores hovedscenarie har vi anlagt som en grundlæggende antagelse, at der i løbet af første halvår 2021 udbredes en vaccine, der vil medvirke til at fjerne restriktionerne på den økonomiske aktivitet.

Hvis det sker tidligere end ventet, vil det selvsagt kunne løfte den økonomiske aktivitet hurtigere end ventet i hovedscenariet og dermed muliggøre en tilbagevenden til niveauet fra før krisen allerede i løbet af 2021. Omvendt vil en ny stor opblussen af sygdomsudbruddet og dertil medfølgende nye restriktioner kunne forsinke den økonomiske genrejsning betydeligt. I det scenario vil der desuden være en forøget risiko for, at de mere grundlæggende strukturer i økonomien tager skade.

Dansk BNP og Stor stigning i dansk detailsalg

Højt forbrug i husholdningerne

I Danmark har privatforbruget gennem krisen været understøttet af et relativt mildt sygdomsforløb, der har muliggjort en hurtig genåbning af økonomien. Samtidig har de danske husholdninger været begunstiget af en overraskende stærk udvikling på boligmarkedet, der har medvirket til, at detailsalget er steget relativt kraftigt fra bunden i foråret. Den udvikling kan også ses i den indenlandske kortomsætning hos Nordeas kunder, der har været støt voksende siden det dramatiske fald under nedlukningen i marts.

For at understøtte udviklingen i husholdningernes forbrug vedtog et bredt flertal i Folketinget i juni en genopretningspakke. For de danske husholdninger indeholder pakken to væsentlige elementer. For det første vil personer, der i april måned var på offentlig forsørgelse (fx dagpenge, SU eller folkepension), modtage et skattefrit engangstilskud på 1.000 kr. For det andet giver pakken mulighed for udbetaling af indefrosne feriemidler, der er optjent i perioden fra starten af september 2019 til udgangen af marts i år. Det svarer til op til tre ugers feriepenge.  Hvis alle lønmodtagere vælger at gøre brug af ordningen, vil det sende tæt på 40 mia. kr. ud i de danske husholdninger senest til oktober – svarende til knap 4% af det årlige forbrug i husholdningerne. Hvor stor en del af denne udbetaling, der vil blive omsat til forbrug, er dog meget afhængig af, hvor mange lønmodtagere der vælger at benytte sig af ordningen, og hvordan forbrugertilliden udvikler sig frem mod udbetalingstidspunktet.

I tillæg til udbetalingen fra genopretningspakken vil omkring 800.000 boligejere i kølvandet på de nye ejendomsvurderinger få tilbagebetalt i alt omkring 13 mia. kr. i for meget opkrævet ejendomsskat. Sammen med en lempelse af ejendomsværdiskatten frem mod den endelige implementering af de nye boligskatteregler i 2024 vil det give et yderligere løft til husholdningernes købekraft og dermed bane vejen for en solid fremgang i privatforbruget over de kommende år.

Dansk økonomi er på vej tilbage på vækstsporet, men aktivitetsniveauet vil først være fuldt tilbage i midten af 2022.

Jan Størup Nielsen, Nordea chefanalytiker

Eksporten er ramt

Værdien af den samlede danske eksport oplevede i første halvdel af 2020 et fald på ca. 7% i forhold til samme periode sidste år. Det kraftige fald blev navnlig trukket af en lavere aktivitet i eksporten af serviceydelser, mens vareeksporten har klaret sig en smule bedre – navnlig som følge af et rekordhøjt salg af farmaceutiske produkter.

Under krisen er industrivirksomhedernes ordreindgang fra eksportmarkederne faldet til det laveste niveau siden finanskrisen. Det vil kaste lange skygger ind i resten af 2020. De seneste målinger tyder dog på, at virksomhederne på det seneste er blevet mere optimistiske omkring den forventede ordreindgang fra de udenlandske markeder. Sammen med forventningerne om en relativt kraftig fremgang på de vigtigste eksportmarkeder ventes det at give anledning til en stor fremgang i eksporten til næste år.

Tiden efter hjælpepakkerne

Siden starten af coronakrisen i marts er statskassen blevet åbnet på vid gab for at afhjælpe de værste konsekvenser af de mange restriktioner, som bekæmpelsen af sygdomsudbruddet har krævet. Bl.a. er der givet de ramte virksomheder mulighed for at søge om kompensation for udgifter til både løn og faste omkostninger. Samtidig har virksomhederne fået mulighed for at udskyde indbetalingen af A-skatter og moms.

De omfattende hjælpepakker har sammen med faldende skatteindtægter slået et stort hul i statskassen, hvor underskuddet i 2020 forventes at blive det største siden starten af 1980’erne. Også over de kommende år forventes de offentlige udgifter at være ramt af eftervirkningerne fra krisen, men fordi den økonomiske aktivitet i samme periode ventes at stige relativt kraftigt, vil det formentlig ikke lede til en yderligere stigning i den offentlige gældskvote.

I takt med genåbningen af økonomien er de fleste af hjælpepakkerne ved at blive udfaset. Navnlig stoppet for lønkompensationsordningen, der udløb 29. august, ventes at give sig udslag i en stigning i arbejdsløsheden frem mod udgangen af året. Her forventes bruttoarbejdsløsheden at toppe omkring 170.000 fuldtidsledige svarende til omkring 6% af arbejdsstyrken.

Den stigende arbejdsløshed og mange virksomheders svækkede evne til at overvælte højere omkostninger på kunderne ventes at give et nedadgående pres på lønvæksten over de kommende år. Men fordi det sker samtidig med en meget afdæmpet stigning  i forbrugerpriserne, ventes husholdningernes købekraft fortsat at vokse over de kommende år.

Antal registrerede fuldtidsledige; Årlig ændring i prisindeks for enfamiliehuse

Overraskende fremgang på boligmarkedet

Det danske boligmarked er indtil videre kommet langt bedre gennem krisen end frygtet. Antallet af solgte huse har siden midten af foråret ligget højere

end i de foregående år, hvilket har medvirket til at løfte salgspriserne. Udviklingen på boligmarkedet er blevet understøttet af faldende finansieringsomkostninger, der har reduceret husholdningernes samlede rentebetalinger til et historisk lavt niveau. Det er sket, samtidig med at stadig flere boligejere har udnyttet faldet i de lange renter til at vælge et lån med fast rente, så disse lån nu for første gang i mere end 10 år udgør mere end halvdelen af den samlede lånemasse.

I vores nye prognose forventer vi, at boligpriserne frem mod årsskiftet falder moderat tilbage, i takt med at udbuddet af boliger igen stiger. Det vil ske som konsekvens af både de sædvanlige sæsonudsving, et opsparet behov hos sælgerne og som reaktion på det stigende antal arbejdsløse. De forestående prisfald vil dog ikke forhindre, at de gennemsnitlige huspriser samlet set sandsynligvis kommer til at ligge 1,2% højere i 2020 end i 2019 – en  bemærkelsesværdig udvikling, i betragtning af at dansk økonomi i løbet af året har gennemlevet det største tilbageslag i BNP i nyere tid. Ind i 2021 forventer vi, at prisstigningerne igen vender tilbage til boligmarkedet understøttet af den ventede fremgang i beskæftigelsen. Stigningspotentialet vil dog blive holdt i ave af forventninger om stigende boligrenter navnlig mod slutningen af prognoseperioden.

 

Læs mere om Nordea Economic Outlook: Fra frit fald til opsving

Skrevet af: 

Jan Størup Nielsen, Nordea Chief Analyst
Jan Størup Nielsen, Nordea chefanalytiker

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterede artikler