Economic Outlook Danish cover: En ny faseSiden 2013 har de årlige stigninger i det danske forbrugerprisindeks været usædvanligt lave. I perioden fra 2013 til 2020 lå inflationen i gennemsnit på godt 0,5%. Det er et markant fald i forhold til de foregående otte år, hvor inflationen i gennemsnit var på mere end 2,5%.

Der er flere forklaringer på den kraftige opbremsning i forbrugerprisernes stigningstakt siden 2013. Noget skyldes varepriserne, der bl.a. som følge af globaliseringen har bevæget sig sidelæns i en længere årrække. Det betyder, at den kurv af varer, som den gennemsnitlige danske husholdning efterspørger i dag, koster præcis det samme som i starten af 2013.  Blandt de enkelte varegrupper er der dog sket store forskydninger. Eksempelvis er prisen på tobak i perioden steget med mere end 40%, mens tøjpriserne er faldet med godt 15%.

En anden forklaring på den lave inflation skal findes i huslejerne, der i det danske forbrugerprisindeks fylder mere end en femtedel af det samlede indeks. Trods store prisstigninger på ejerboligmarkedet er de årlige stigninger i huslejerne blevet mindre, da bl.a. mange andelsboligforeninger har udnyttet de faldende boligrenter til at reducere huslejerne for medlemmerne.

Mærkbart skift mod højere inflation

Siden det tidlige forår er der imidlertid sket en betydelig forøgelse i de årlige inflationstal. Den bevægelse nåede sin foreløbige kulmination i maj og juni, hvor inflationen steg til 1,7% – det højeste niveau siden 2012. Den pludselige stigning i den danske inflationsrate kan primært forklares med en stor stigning i varepriserne. Her er det bl.a. tobak, benzin og elektricitet, der er blevet dyrere. De seneste måneders stigende priser markerer efter vores vurdering starten på en længere periode med en højere inflation end tidligere. Det afspejler sig i den nye prognose, hvor vi venter, at den gennemsnitlige inflation i år bliver på 1,5%.

Forbrugerpriserne kommer til at stige hurtigere end tidligere.

Jan Størup Nielsen, Nordea Analyst

Graf: Otte år med usædvanlig lav inflation er slut

Det vil i givet fald være den højeste årsstigningstakt, der er målt i de seneste otte år. Til næste år ventes inflationen at blive på 1,6%, mens den ventes at stige til op omkring 1,8% i 2023. Forventningerne til en højere dansk inflation over de kommende år skyldes navnlig fire forhold:

Højere fødevarepriser. Over det seneste år er de globale fødevarepriser steget med omkring 40%. Historisk har det været en god ledende indikator for udviklingen i de danske fødevarepriser, der derfor ventes at stige yderligere. Fordi fødevarer indgår med en vægt på mere end 10% i det samlede forbrugerprisindeks, vil det kunne give et mærkbart løft til inflationen.

Stigende huslejer. Udsigten til stigende renter betyder, at de konverteringsgevinster, der igennem en årrække har holdt hånden over stigningerne i huslejerne, ikke længere vil være til stede. Sammen med store prisstigninger på markedet for ejerboliger ventes det at give anledning til betydeligt større bidrag fra stigende huslejer til den samlede inflation fremover.

Større lønpres, der væltes over i priserne. En tiltagende mangel på arbejdskraft ventes at give anledning til et højere lønpres. Mange virksomheder vil med stor sandsynlighed forsøge at overvælte de stigende lønomkostninger i højere priser overfor kunderne. Det ventes navnlig at komme til at gælde indenfor både bygge- og anlægssektoren og serviceindustrien, der generelt er mindre udsat for international konkurrence.

Højere afgifter, der skal understøtte den grønne omstilling. I Danmark er der en lang tradition for, at politikerne forsøger at styre forbrugernes adfærd gennem afgifter. For at nå de ambitiøse klimamål vil der med stor sandsynlighed blive indført en række afgiftsstigninger over de kommende år, der skal understøtte den grønne omstilling. For forbrugerne vil disse afgiftsstigninger slå ud i højere priser og dermed også give et løft til den samlede inflation.

Gå ikke glip af vores nyhedsbrev

Tilmeld dig her
Woman Using Virtual Reality Headset

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterede artikler