Markkinat heilahtelevat – miten valuuttakurssit ja korot vaikuttavat budjettityöhön?
Markkinat heilahtelevat – miten valuuttakurssit ja korot vaikuttavat budjettityöhön?

Markkinat heilahtelevat – miten valuuttakurssit ja korot vaikuttavat budjettityöhön?

Tuttu tosiasia on, että suuret valuuttakurssien vaihtelut saattavat vaikeuttaa vienti- ja tuontiyritysten toimintaa. Rahoitusmarkkinoiden ennakoiminen on vaikeaa lyhyelläkin aikavälillä, ja esimerkiksi pankkien tekemiä valuuttakurssiennusteita ei tule pitää suoranaisena lupauksena kurssien tulevasta kehityksestä. Siksi on viisasta varautua markkinoiden tavanomaisiin vaihteluihin.
englanti
ruotsi
tanska
kirjanorja

Yritys voi suojautua markkinoiden muutoksilta tehokkaalla valuutta- ja korkoriskien hallinnalla. Tällöin tilanteet ovat paremmin ennakoitavissa, ja seuraavan vuoden budjetin laatiminen on helpompaa.

– Yrityksen budjettia laadittaessa joudutaan usein tekemään oletuksia volyymeista, tuotannon määrästä ja kysynnästä. Epävarmuustekijäksi nousevat valuutta- ja korkoriskit, sanoo valuuttariskien asiantuntija Ilkka Kesti, Nordea Markets.

– Eri yritykset käsittelevät valuuttakursseja ja korkoja budjetissaan eri tavoin. Kun budjetti on vahvasti sidoksissa toiminnan vilkkauteen, voi olla järkevää käyttää budjetissa niitä valuuttakursseja, joiden perusteella yrityksen tuotteet on hinnoiteltu. Muissa tapauksissa myös vallitsevat kurssit voivat olla käypä lähtökohta, sanoo Kesti.

– Joillakin yrityksillä on budjetoinnissaan tapana suuntautua enemmän tulevaisuuteen ja valita valuuttakurssit ja korot ennusteiden pohjalta. Rahoitusmarkkinoiden ennakoiminen on kuitenkin vaikeaa lyhyelläkin aikavälillä, ja esimerkiksi pankkien tekemiä valuuttakurssiennusteita ei tule pitää suoranaisena lupauksena kurssien tulevasta kehityksestä. Siksi on viisasta varautua markkinoiden tavanomaisiin vaihteluihin.

– Jos yritys on jo riskienhallinnassaan osittain suojannut valuuttakurssit ja korot, tavallinen suositus on käyttää suojattuja kursseja budjetoinnissa. Sen sijaan ei yleensä ole järkevää käyttää budjetoinnissa valuuttakursseja, jotka poikkeavat liikaa vallitsevista kursseista tai yrityksen valuuttasuojauksessa määritetyistä kursseista. Jos budjetoinnissa keskitytään liikaa riskienhallintaan, budjetti ei enää toimi vertailutasona eikä yrityksen toimintaa ohjaavana välineenä, Kesti muistuttaa.

Tunnista yrityksen riskialttius

– Yrityksen riskienhallinnassa pätee sama kuin henkilökohtaisen talouden ja lainojen hallinnassa: mitä enemmän asiaa pohtii, sitä selkeämmäksi käsitys omasta tilanteesta muodostuu. Yrityksen riskienhallinta alkaa tilanteen tiedostamisesta, esimerkiksi yrityksen valuuttavirtojen ja korkopositioiden selvittämisestä. Miten riskialtis yritys on? Mitä tapahtuu, jos korko nousee yhden prosenttiyksikön? Mitä tapahtuu, jos dollarin kurssi vahvistuu 10 prosentilla? Tällaiset analyysit ja riskiarviot antavat hyvän pohjan riskienhallinnalle, sanoo korkoriskianalyytikko Viktoria Olesen Nordea Marketsin riskinhallintapalveluista.

– Tietysti yritysten välillä on eroja riskinottohalukkuudessa, mutta pohjimmiltaan on aina kysymys samasta asiasta: yrityksen on järjestettävä asiat niin, että riskin koetaan olevan hallinnassa. Silloin yritys pystyy panostamaan täysillä ydinliiketoimintaansa, eikä valuuttakurssien ja korkojen liikkeistä tarvitse kantaa huolta, sanoo Olesen.

Eräs tapa vähentää riskiä on toteuttaa suojaustoimia, joilla varmistetaan korkokulujen ja valuuttavirtojen määrä. Sitä varten yritys voi tehdä pankin kanssa sopimuksen, jossa korko tai tietty valuuttavirta ikään kuin lukitaan. Se tapahtuu esimerkiksi määrittämällä kiinteä korkotaso tai tekemällä valuuttatermiinisopimus.

Monilta yrityksiltä puuttuu valuuttastrategia

Vaikka valuuttakurssien vaikutukseen on nykyään alettu kiinnittää enemmän huomiota, monilta yrityksiltä puuttuu edelleen selkeä valuuttastrategia. Yksi syy tähän lienee se, että 20–30 vuotta sitten yritykset eivät tyypillisesti toimineet kansainvälisillä markkinoilla niin suoraan kuin nykyään. Digitalisaatio on tuonut tähän perustavan muutoksen.

– Nykyään monilla yrityksillä on kansainvälinen asiakaskunta jo varhaisessa vaiheessa. Esimerkiksi verkkokauppa pystyy alusta asti tavoittamaan asiakkaita ympäri maailmaa, sanoo Kesti.

 Maailmanmarkkinoiden heilahtelu voi yllättää

– Valuuttakurssien vaihtelu saattaa aiheuttaa suuria ongelmia yrityksille, jotka eivät ole varautuneet siihen riittävästi. Esimerkiksi vuoden 2014 lopulla dollari vahvistui lyhyessä ajassa kruunuun nähden yli 30 prosenttia. Tuontiyrityksille, joiden tuotteet on hinnoiteltu dollareissa, tällainen ero on huomattava, ja yritys joutuu ehkä mukauttamaan liiketoimintamalliaan tai hinnoitteluaan, Kesti kertoo.

Valuuttasuojauksella pystyy myös ostamaan aikaa, jos markkinoilla tapahtuu yllättäviä muutoksia, esimerkkeinä vaikkapa Lehman Brothersin konkurssi tai Brexit. Kun valuuttavirrat on suojattu, yritys tietää odotettavissa olevien tulojen ja kulujen suuruusluokan, ja tulos pysyy vakaana, vaikka markkinatilanne olisikin levoton. Näin yritys saa hieman lisäaikaa, jonka turvin sopeutua muuttuneeseen tilanteeseen.

Riskienhallinnan kolme vaihetta

Ensiksi yrityksen on syytä selvittää, millaisia riskejä sillä on. Sen jälkeen voidaan arvioida, millä tavoin ja missä määrin riskien toteutuminen vaikuttaisi liiketoimintaan. Sitten kartoitetaan valuuttavirrat ja seuraavat kysymykset: Paljonko tuloja menetetään, jos esimerkiksi dollari tai euro äkkiä heikkenee? Entä jos ne vahvistuvat? Miten se vaikuttaa kuluihin ja voittoihin?

Samaa asiaa voi pohtia myös korkokulujen kannalta. Miten koron nousu vaikuttaa tulokseen?

Kun nämä asiat on analysoitu, yrityksellä on tilanteesta selkeä kuva valuutta- ja korkoriskistrategiansa pohjaksi. Yritys voi esimerkiksi suojautua valuuttariskiltä tietyin osin tai ryhmitellä lainat maksuaikojen mukaan. Yrityksen valitsema riskitaso on yhteydessä yrityksen liiketoimintaan ja tekijöihin, joita yritys pystyy itse arvioimaan ja joissa sillä on asiantuntemusta – ei maailman valuutta- ja korkomarkkinoiden heilahteluihin. Kun valuutta- ja korkoriskien hallinta on hyvin järjestetty, yrityksen ei tarvitse huolehtia markkinoiden liikkeistä, ja se voi omistautua ydinliiketoimintansa edistämiseen entistä tehokkaammin.

Open Insights -uutiskirje pitää sinut ajan tasalla!

TILAA UUTISKIRJE TÄSTÄ
Woman Using Virtual Reality Headset

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Kaikki artikkelit