Turbulente tider – hvordan påvirker valutakurser og renter budsjettarbeidet?
Turbulente tider – hvordan påvirker valutakurser og renter budsjettarbeidet?

Turbulente tider – hvordan påvirker valutakurser og renter budsjettarbeidet?

Det er ikke noe nytt at store valutakursendringer kan få konsekvenser for eksport- og importbedrifter.
Engelsk
Swedish
Danish
Finsk

En liten valuta som NOK er spesielt utsatt for svingninger i finansmarkedene.

Det å sikre valutaer og renter er en måte å beskytte seg mot store markedsendringer på. Det kan også gi større forutsigbarhet og gjøre det enklere å fastsette budsjettet for kommende år.

– Når man utarbeider et budsjett for virksomheten, er det basert på en rekke antagelser når det gjelder volumer, produksjon og etterspørsel. I tillegg kommer usikkerheten rundt valuta- og renterisikoer, sier Ilkka Kesti, senior risikorådgiver med valutaer som spesialfelt i Nordea Markets.

 

Hvordan bedrifter fastsetter sine budsjettkurser for valutaer og renter, varierer mye

– Hvordan bedrifter fastsetter sine budsjettkurser for valutaer og renter, varierer mye. I og med at budsjettet skal være sterkt koblet til den underliggende virksomheten, kan det være lurt å ta utgangspunkt i de samme valutakursene i budsjettet som de som brukes ved prisfastsettelse av bedriftens produkter. Ellers kan gjeldende vekslingskurser også være et egnet utgangspunkt, mener Ilkka Kesti.

– Noen bedrifter er mer fremadrettet i sin budsjettering og velger valutakurser og renter basert på prognoser. Det å prognostisere finansmarkeder er imidlertid vanskelig også på kort sikt, og valutaprognoser som f.eks. bankene utarbeider, kan ikke tas som et løfte om hvordan den fremtidige utviklingen vil se ut. Det kan derfor være lurt å ta høyde for normale markedsbevegelser. En bedrift som allerede har sikret en del av sin valuta- og renteeksponering, anbefales ofte å bruke de sikrede kursene ved budsjettering. Det er derimot sjelden en god idé å bruke budsjettkurser som avviker for mye fra dagens nivåer eller de sikrede kursene. Tar man altfor mye høyde for risikoer ved budsjettering, kan det føre til at budsjettet mister sin rolle som retningsgivende og som kontrollfunksjon for virksomheten, sier Ilkka Kesti.

Viktig å være bevisst på hvor sårbar bedriften er

– I risikohåndteringen kan man trekke paralleller til egen økonomi og lån – jo mer fokus man har på det, desto mer bevisst blir man. Det handler egentlig først og fremst om å bli bevisst på sine valutastrømmer og renteposisjoner. Hvor sårbar er bedriften? Hva skjer hvis renten går opp med en prosentenhet? Hva skjer hvis dollaren styrkes med 10 prosent? En slik analyse og risikovurdering gir et godt grunnlag for å kunne håndtere risikoen senere, sier Viktoria Olesen, analytiker innen risikohåndtering i Risk Advisory, Nordea Markets.

– Og der har bedrifter forskjellig risikoappetitt, men det handler i grunnen om å skape en situasjon der man som bedrift kan føle seg trygg. En situasjon der man får frihet til å fokusere på virksomheten og slipper å være bekymret for valutakurs- og rentebevegelser, sier Viktoria Olesen.

En måte å redusere risikoen på er å sikre rentekostnadene og valutastrømmene. Det innebærer at bedriften inngår en avtale med banken der man låser renten eller en valutastrøm. Det kan skje ved at man binder renten på visst nivå, eller ved at man kjøper valuta på termin.

Mange bedrifter mangler en sikringsstrategi

Selv om det i dag er stor bevissthet om valutapåvirkning, mangler mange bedrifter fortsatt en uttalt valutastrategi. En grunn kan være at det for 20–30 år siden var mindre vanlig at bedrifter drev virksomhet direkte på et internasjonalt marked. Digitaliseringen har endret dette.

– I dag er mange bedrifter globale fra fødselen. Det kan f.eks. være en nettbutikk der man når hele verden fra dag én, sier Ilkka Kesti.

 Uventede hendelser på verdensmarkedet kan få store konsekvenser

– Valutakursbevegelser kan få store konsekvenser for bedrifter som ikke er forberedt på dette. Ved utgangen av 2014 ble f.eks. dollaren styrket med over 30 prosent overfor kronen på kort tid, og det er klart at hvis man importerer produkter med pris fastsatt i dollar, utgjør dette en kjempeforskjell som kan føre til at man må justere forretningsmodellen eller de fastsatte prisene, sier Ilkka Kesti.

En valutasikring kan også være en måte å kjøpe seg tid på når det skjer ting som man ikke trodde kunne skje, f.eks. konkursen i Lehman Brothers eller at Brexit blir virkelighet. Har man sikret sine valutastrømmer, vet man hva man har å regne på, og resultatet forblir stabilt til tross for uro på markedene. Man kjøper seg tid til å tilpasse seg den nye situasjonen.

Risikohåndtering i tre trinn

Det første trinnet er å kartlegge hvilke eksponeringer bedriften har, og deretter kan man vurdere hvor sårbar bedriften er for disse risikoene. Man kartlegger valutastrømmene og regner for eksempel på: Hvor mye taper vi i inntekter hvis dollaren eller euroen plutselig svekkes? Om den styrkes? Hvordan påvirkes våre kostnader og vår fortjeneste?

Den samme øvelsen kan man gjøre når det gjelder rentekostnadene. Hva innebærer en høyere rente for resultatet?

Analysen gir deretter et tydelig beslutningsgrunnlag som kan brukes til å utarbeide en strategi for håndtering av valuta- og renterisikoene. Man kan f.eks. sikre en del av sin valutaeksponering, eller dele opp lån i bindingstider med forskjellig lengde. Det risikonivået en bedrift velger, skal være koblet til virksomheten og faktorer som bedriften kan vurdere og er ekspert på, ikke til utviklingen på verdens valuta- og rentemarkeder. Det skaper også frihet, slik at man som bedrift kan fokusere på sin virksomhet og slipper å bekymre seg for markedsendringer.

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterte artikler