Top down aerial view of a winding road in the middle of a forest
Norsk økonomi er ved vendepunktet

Norsk økonomi er ved vendepunktet

I takt med vaksineringen vil samfunnet gradvis bli åpnet opp. På andre siden av sommeren vil det meste være som før og økonomien vil hente seg inn raskt. Klare tegn til normalisering vil legge til rette for en første renteøkning fra Norges Bank i september. Boligprisene er nær toppen og vil bevege seg om lag sidelengs framover. Krona kan styrke seg ytterligere noe.

LAST NED ECONOMIC OUTLOOK

Engelsk

Nordea Economic Outlook May 2021 front coverFor tiden preger smitteverntiltakene utviklingen i økonomien. Gjeninnhentingen vi så gjennom sommeren og høsten har stoppet opp og aktiviteten i fastlandsøkonomien falt 1,3 % i de to første månedene av 2021. De nye nedstengelsene har imidlertid i liten grad preget arbeidsledigheten, som har vært ganske stabil rundt 4 % de siste månedene. Ledigheten steg fra 2,2 % til over 10 % da Norge stengte ned i mars i fjor.

Norsk økonomi er nå ved vendepunktet. Smittetrenden er fallende og deler av samfunnet er gradvis i ferd med å bli åpnet igjen. Mens flere vaksinetyper har blitt tatt ut av vaksinasjonsprogrammet, får vi flere vaksinedoser fra Pfizer enn tidligere antatt. I tillegg har avstanden mellom første og andre dose blitt økt slik at flere kan få første dose raskere. Alle voksne vil derfor fortsatt få tilbud om første vaksinedose senest i løpet av juli. Vaksinene fra både Moderna og Pfizer gir svært god beskyttelse etter bare en dose. I tillegg har sommeren en dempende effekt på smittespredningen. Vi er derfor overbevist om at sommeren vil markere et definitivt vendepunkt for pandemien og dermed også økonomien.

Les mer om Nordea Economic Outlook: Unrestricted Growth.

Kraftig rekyl i vente takket være husholdningene

Rekylen i økonomien vil trolig bli kraftig. Når smitteverntiltakene først lettes, og deretter fjernes, vil pengebruken og etterspørselen skyte fart. Husholdningen har vært «tvungne» til å spare mye grunnet mindre muligheter til å konsumere. I forhold til et normalt konsummønster er over 10 % av ett års disponibel inntekt blitt holdt tilbake siden mars i fjor. Tjenesteforbruket har vært langt mindre enn vanlig og reiserestriksjoner har ført til nærmest null forbruk utenfor landets grenser. Når tilbudet av tjenester blir åpnet opp igjen vil den store sparebufferen og et sterkt ønske om å vende tilbake til normalen legge til rette for kraftig vekst i tjenesteforbruket fra sommeren av. Derfor vil det gå raskt å få økonomiene tilbake til en mer normal situasjon når aktivitetsknappen skrus på igjen.

Lavere ledighet gir høyere lønnsvekst

Slik vi vurderer utsiktene vil økonomien vende tilbake til aktvitetsnivået vi var på før koronapandemien, før sommeren er omme. I takt med at økonomien henter seg inn vil ledigheten ganske raskt komme ned igjen. Vi tror den registrerte arbeidsledigheten vil være tilbake nær et normalt nivå når vi går inn i 2022.

Partene i frontfaget har blitt enige om lønnsvekst på 2,6 % i år. Med TBUs anslag for en vekst i konsumprisene på 2,8 % som utgangspunkt, gir det utsikter til om lag uendret reallønn i år. Vi blir ikke overrasket om de lokale forhandlingene bidrar til at lønnsveksten havner noe over rammen. Det går godt i mange deler av økonomien som ikke er rammet av nedstenginger og det rapporteres om økende mangel på kvalifisert arbeidskraft. På den annen side har pandemien uforholdsmessig rammet lavtlønte. Når disse kommer tilbake i arbeid igjen gir det en sammensetningseffekt som trekker den beregnede årslønnsveksten noe ned, slik den trakk årslønnsveksten opp i fjor.

Utsikter til en rask bedring av arbeidsmarkedet og lavere ledighet vil gi økt lønnspress framover. Etter et par år med mager reallønnsvekst vil bedringen i arbeidsmarkedet bidra til å øke arbeidstakerorganisasjonenes forhandlingsmakt i lønnsforhandlingene. Det trekker i retning av høyere reallønnsvekst de neste par årene.

Norge: Makroøkonomiske indikatorer

2018 2019 2020E 2021E 2022E
Fastlands-BNP 2.2 2.3 -2.5 3.5 4.0
Husholdningenes konsum 1.6 1.4 -7.6 4.9 9.0
Underliggende inflasjon (KPI-JAE), % y/y 1.5 2.2 3.0 1.8 1.7
Årslønn 2.8 3.5 3.1 2.6 3.1
Registrert arbeidsledighetsrate, % 2.5 2.3 5.0 3.4 2.3
Styringsrenten (slutten av året) 0.75 1.50 0.00 0.50 1.25
EUR/NOK (slutten av året) 9.90 9.87 10.47 9.75 9.50

Norsk økonomi er ved vendepunktet.

Dane Cekov, Analytiker, Norge

Grafer: A) Norsk økonomi tilbake til februarnivået i sommer og B) Arbeidsledigheten vil komme ned

Inflasjon rundt 2 % – prisveksten i utlandet er joker

Den kraftige svekkelsen av krona i mars fjor, og betydelig høyere strømpriser i starten av året sammenlignet med fjoråret, har bidratt til at prisveksten har vært ganske høy så langt i år. Nå er krona tilbake om lag der den var før pandemien traff oss. Den importerte prisveksten vil derfor komme mye ned de neste månedene.

Etter hvert vil effekten på prisveksten av kronestyrkingen vi har bak oss, avta. Samtidig har prisene på råvarer og innsatsvarer globalt steget kraftig. Det skyldes en kombinasjon av flaskehalser i produksjonen og transport, og økt etterspørsel. Internasjonalt melder bedriftene at de har til hensikt å øke prisene på sine produkter både fordi kostnadene på innsatsvarene har økt men også fordi rekylen i økonomiene gir mulighet for å øke marginene. Høyere priser i utlandet på de varene vi importerer vil trekke i retning av høyere priser ut mot forbruker her hjemme. Sammen med høyere lønnsvekst gir det utsikter til en samlet inflasjon rundt 2 % de neste par årene.

Første renteheving i september

Norges Bank fremskyndet i mars første planlagte renteheving til andre halvdel av 2021, med en 50/50 sannsynlighet for hhv. september/desember. Etter alle solemerker blir Norges Bank dermed den første sentralbanken i verden som hever renta etter pandemien. Norges Bank har sagt at de ønsker å se klare tegn til at forholdene i økonomien normaliseres før de setter opp renta. Vi tror de tegnene blir veldig tydelige i løpet av sensommeren, og at første renteøkning derfor vil komme i september.

Høy gjeldsgrad hos husholdningene begrenser vanligvis hvor raskt renta kan stige uten at det bremser forbruket for mye. Den svært gode finansielle situasjonen i husholdningene etter pandemien gjør imidlertid at Norges Bank kan gå raskere fram enn normalt. Etter hvert som økonomien normaliseres vil Norges Bank bli tryggere. Med et underliggende ønske om å komme tilbake til et normalt rentenivå så sant økonomien tillater det, tror vi derfor Norges Bank vil oppjustere sine prognoser for renten gjennom året. Renteøkningene kan bli flere og komme noe raskere enn det de hittil har signalisert.

Boligprisene vil flate ut framover

Oppgangen i boligprisene har vært ekstrem det siste året. Nullrenta fra Norges Bank har økt kjøpekraften i boligmarkedet kraftig og forklarer den sterke utviklingen. Vi tror boligprisene er nær toppen for denne gang. Effekten av rentekuttene er ferd med å bli tatt ut og renta skal gradvis opp senere i år. Vi tror derfor at veksten i boligmarkedet vil avta og at boligprisene vil bevege seg om lag sidelengs framover. De siste månedene har etterspørselen etter nye boliger nådd nye høyder og salget i hyttemarkedet har også vært meget sterk. Vi venter at igangsettingen av nye boliger og dermed boliginvesteringene vil fortsette å ta seg opp fremover.

Norges Bank hever renta i september.

Kjetil Olsen, Sjeføkonom, Norge

Grafer: C) Gradvis lavere EURNOK framover, USDNOK om lag uendret og D) Norges Bank vil øke renta etter sommeren

Noe høyere oljepris framover

Oljeprisen har kommet videre opp siden nyttår. Vi ser for oss at oljeprisen kan komme ytterligere litt opp i tråd med normaliseringen av verdensøkonomien. Det vil gi et løft til oljeetterspørselen og videre lagertrekk, og dermed åpne veien for enda høyere oljepriser. Produksjonsøkningene fra OPEC+ vil trolig være vel planlagte og ordnede, slik de har vært så langt. Jokeren for oljeprisen er utviklingen i produksjonen av amerikansk skiferolje. Spørsmålet er om og hvor raskt de kommer til å øke produksjonen. Investeringsviljen for ny skiferproduksjon er imidlertid veldig lav, og det trekker i retning av en mer nøktern økning i produksjonen. Jo lengre tid det tar før amerikansk oljeproduksjon øker, jo mer rom er det for at oljeprisen kan stige i takt med økt etterspørsel.

En oljepris rundt eller over dagens nivå vil være en veldig god nyhet for den norske oljesektoren og industrien her hjemme. Sektoren har også fått hjelp av skattepakken som Stortinget vedtok i fjor. Det har sørget for at de prosjektene som ble utsatt på våren i fjor har kommet tilbake og bidratt til ny investeringsaktivitet på norsk sokkel.

Gradvis sterkere krone, men ikke mot dollaren

NOK er i stor grad drevet av oljeprisen, rentedifferanser og sentimentet i markedene. Ikke overraskende har krysset kommet ned etter at oljeprisen har steget og Norges Bank, som en av få sentralbanker, har varslet at renten snart skal opp.

Norges Banks rentehevinger og utsiktene til en høyere oljepris peker i retning av en noe sterkere krone, på handelsvektet basis. På kort sikt kan vi imidlertid ikke utelukke perioder med svekket krone da kronen er sårbar for skifter i det globale risikosentimentet.

Vi tror at EURNOK vil komme ned til 9,75 senere i år. Videre er nedsiden trolig begrenset. EURNOK handlet mellom 9.50-10.00 i 2018/2019, og vi forventer ikke å se krysset lavere enn 9,50 de neste par årene.

Når det gjelder USDNOK, så tror vi på en ganske sideveis utvikling i krysset fremover. Amerikansk økonomi er også ved et vendepunkt. Rask vaksinering, historisk store finanspolitiske hjelpepakker og svært ekspansiv pengepolitikk vil gi en svært kraftig rekyl i amerikansk økonomi. Det åpner veien for at Fed gradvis kan komme til å heve renta raskere enn signalisert. Kombinasjonen av høyere renter og bedre vekstutsikter enn hos de aller fleste andre land vil kunne trekke dollaren sterkere fremover. Summen av både en sterkere NOK og en sterkere USD gir i utgangspunktet utsikter til en ganske stabil USDNOK fremover.

Last ned Economic Outlook

Skrevet av:

Kjetil Olsen, Nordea Chief Economist, Noway
Kjetil Olsen, Sjeføkonom, Norge

Dane Cekov, Nordea Analyst
Dane Cekov, Analytiker, Norge

Få vårt Open Insights nyhetsbrev

Abonner her
Woman Using Virtual Reality Headset

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterte artikler