Woman in farm
Hur långt har de nordiska företagen kommit på sin hållbarhetsresa?

Hur långt har de nordiska företagen kommit på sin hållbarhetsresa?

En studie från Nordea visar att det finns utrymme att förbättra de nordiska företagens hållbarhetsarbete. Det förekommer också stora skillnader mellan länderna och även mellan företagsstorlekar. Dålig kunskap om hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter försvårar dock arbetet att förändras för att jobba mer hållbart.
Engelska
Danska
Norskt Bokmål
Finska

ESG – environmental, social and governance 

ESG står för ”environmental, social and governance”, det vill säga miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. Det kallas också ofta för ”sustainability”, alltså hållbarhet. 

Ladda ned hela ESG-rapporten från Nordea längst ned i artikeln, där de nordiska ländernas mognadsgrad vad gäller hållbarhet undersökts.

Dagens företagsledare måste inte bara tänka på medarbetarna och lönsamheten, utan också på planeten. Hållbarhet må tidigare ha betraktats som något sekundärt eller något trevligt att krydda sitt varumärke med, men det håller på att ändras. Investerare och finansinstitut tar allt oftare hänsyn till ESG-faktorer när de ska fatta beslut. Det innebär att ESG-arbetet direkt kan påverka företagets möjligheter att få finansiering. 

Enligt Peter Dalmalm, chef för Business Banking i Sverige, är fler banker och finansinstitut som Nordea i färd med att integrera ESG-faktorer i sina modeller. – Som bank fortsätter vi att utveckla ESG i våra kreditprocesser, vi vill att våra kunder har hållbara affärsmodeller och ESG är en viktig parameter i detta. Då hållbarhet är ett prioriterat område, är det viktigt för oss att kunna stötta företag i deras resa att bli hållbara.

För oss som bank är det alltså viktigt att förstå hur bolag jobbar med hållbarhet. I ljuset av detta så genomförde Nordea nyligen en studie för att ta reda på hur långt de nordiska företagen har kommit på sin hållbarhetsresa och vilka utmaningar de står inför. 

Vi vill att våra kunder har hållbara affärsmodeller och ESG som mått är en viktig parameter i detta.

Peter Dalmalm, chef Business Banking Sverige

Det finns stora skillnader i hur långt företagen kommit med att integrera hållbarhet i verksamheten.

Finska, och i viss mån svenska, företag har kommit längre med att integrera hållbarhet i sin verksamhet jämfört med norska och danska företag. Det finns även skillnader mellan företag av olika storlek. Större företag har i större utsträckning integrerat hållbarhet i såväl sin verksamhet som i sin strategi, jämfört med små och medelstora företag.

ESG större bolag kommit längst

Finska företag har i högre utsträckning integrerat hållbarhet i sina affärsmodeller

Hela 68 procent av de finska företagen anger att de har integrerat hållbarhet i sina affärsmodeller. I Sverige är motsvarande siffra 44%, i Norge 33 procent och i Danmark 39 procent. När man tittar på hur företagen själva bedömer hela sitt arbete med ESG så sticker Finland ut som det mest mogna landet emedan Danmark som det minst mogna. I samtliga länder, förutom i Finland, så är det de stora företagen som sköter sig bäst. I Finland är det istället de mindre bolagen som uppfattar att de presterar bäst vad gäller ESG.

Många företag anger att de har dålig kunskap om risker och utvecklingsmöjligheter förknippade med ESG

Bolagsstyrningen är det område som företagen har minst kunskap om. På miljöområdet nämner företagen avfall och buller, vatten och energi samt råvaruförbrukningen som de tre största riskerna och utvecklingsmöjligheterna. Småföretagen är minst medvetna om olika ESG-risker. Våra experter presenterar några idéer och perspektiv i den här artikeln.

ESG mognadsgrad bolagsstyrning

Det “gröna gapet”, ett väldokumenterat samband

Det finns ett väldokumenterat samband mellan hur viktigt företagen anser att hållbarhet är och vad de faktiskt gör. Det kallas ibland “det gröna gapet”, alltså skillnaden mellan attityd och beteende. Gapet är mindre för större bolag. De fäster större vikt vid hållbarhet, men de tenderar också att göra mer. Gapet växer  ju mindre bolaget är.

Skillnad mellan attityd och beteende

Krav från kunderna och varumärke största skälen till att man fokuserar på hållbarhet.

Mindre företag anger “krav från kunderna” som det främsta skälet till att de fokuserar på hållbarhet, medan anseendet och varumärket är det som driver de medelstora och stora företagen.

Drivkrafter för hållbarhet

Det är tydligt att storleken har betydelse när det gäller hållbarhetsinitiativ. Större företag rapporterar sitt koldioxidavtryck, investerar i grön teknik och integrerar hållbarhet i sina affärsmodeller i större utsträckning än mindre företag. Och enligt Peter Dalmalm kommer hållbarhetsarbetet bara att öka bland de nordiska företagen.

– Redan idag befinner vi oss i en snabb förändring och bolagen behöver stöttning på olika sätt. När vi träffar bolag idag så ser vi att det skiljer sig i fokus mellan företagsstorlekar och branscher. Tillverkningsindustrin kommer nog arbeta mer med miljöfrågor medan tjänstesektorn kommer att fokusera mer på bolagsstyrning och sociala frågor.

Läs mer: Varför ska ett litet företag bry sig om hållbarhet?

Läs mer om finansiella produkter som stöttar hållbarhet:

Läs mer om gröna företagslån.

Läs mer om hållbara investeringar.

Tillverkningsindustrin kommer nog arbeta mer med miljöfrågor medan tjänstesektorn kommer att fokusera mer på bolagsstyrning och sociala frågor.

Peter Dalmalm, Chef Business Banking Sverige.

Nordea Business Insight Report 2019

OM STUDIEN - NORDEA BUSINESS INSIGHT

Vi har genomfört en nordisk studie för att ta reda på hur företag och entreprenörer i Finland, Sverige, Danmark och Norge ser på framtiden ur ett ekonomiskt perspektiv och ett hållbarhetsperspektiv. Denna version av rapporten från Nordea Business Insight visar företagens uppfattningar om och attityder kring sitt ESG-arbete.

Studien genomfördes under augusti och september 2019 bland nordiska företag i olika storleksklasser[1]. Respondenterna uppgick till 2 145 och fördelades enligt följande: Sverige 615, Norge 530, Finland 536 och Danmark 464. Respondenterna hämtades från Norstats nordiska paneler. Så vitt vi vet så är studien unik med sitt nordiska omfång, sina teman och möjligheten att särskilja svaren från små, medelstora och stora företag. I dag fokuserar de flesta barometrar/index på småföretag, dels av kostnadsskäl och dels av praktiska skäl.

[1] STORLEKSKLASSERNA I RAPPORTEN: Småföretag 0-19 anställda, medelstora företag 20-100 anställda och stora företag 100+ anställda. .

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterade artiklar