Landscape With Misty Forest And Lake 1920x1280
Svensk arbetsmarknad: Grumlig statistik skymmer styrka

Svensk arbetsmarknad: Grumlig statistik skymmer styrka

Antalet inskrivna arbetslösa hos Arbetsförmedlingen faller snabbt och efterfrågan på arbetskraft växlar upp. Statistiken är delvis svårtolkad på grund av en stor omläggning av Arbetskraftsundersökningarna vid årsskiftet, men den övergripande bilden är att det sker en snabb återhämtning på arbetsmarknaden.

LADDA NER ECONOMIC OUTLOOK HÄR

Engelska

Nordea Economic Outlook: Ohämmad tillväxt

Arbetsförmedlingens (AF) veckostatistik ger oss realtidsdata över läget på arbetsmarknaden. Den tecknar en ljus bild och visar att arbetslösheten faller snabbt. Vi räknar med att arbetslösheten enligt veckostatistiken går under åtta procent redan i sommar. Nedgången har ett starkt momentum, som bör tillta i takt med att restriktionerna skalas tillbaka och även krisbranscherna tar del av den starka återhämtningen. Vi räknar med att arbetslösheten enligt AF:s statistik faller till 7,5 % vid årets slut. Årsgenomsnittet för 2021 blir då 8,0 %.

Indikatorer talar för att efterfrågan på arbetskraft växlar upp. Anställningsplanerna stiger snabbt, antalet lediga jobb ökar och varseltalen har varit låga under 2021. Arbetskraftsbristen stiger snabbt och är nära historiskt snitt. Antalet nyinskrivna arbetslösa på AF är relativt få.

Läs mer om Nordea Economic Outlook: Ohämmad tillväxt.

Nedgången i arbetslöshet bör tillta i takt med att restriktionerna skalas tillbaka och kris-branscherna återhämtar sig.

Susanne Spector, Nordea Chief Analyst

SCB:s Arbetskraftsundersökning (AKU) är däremot svårtolkad på grund av den stora omläggning som genomfördes i januari i år. Både definitioner, frågeformulär och metod uppdaterades. En viktig förändring är att frågorna kring arbetslöshet är omformulerade, vilket har inneburit både en högre arbetslöshet och en betydligt högre latent arbetslöshet. Förändringarna är svåra att kvantifiera, men skillnaden i arbetslöshet mellan det nya och gamla frågeformuläret var 0,8 procentenheter i mars. Definitionen sysselsättningen har också ändrats. Tidsseriebrottet kan vara så många som 100 000 färre sysselsatta. Utfallen för 2021 är således inte jämförbara med tidigare år. Den här gången gör vi därför inga prognoser på AKU, istället avser våra prognoser arbetslösheten enligt AF och antal sysselsatta enligt SCB:s kvartalsstatistik för antal anställda i näringslivet och offentliga myndigheter (kortperiodisk sysselsättningsstatistik, KS). Utan tidsseriebrottet i AKU är vår uppskattning att sysselsättningstillväxten hade varit 1,5 procent under 2021, dvs. samma som vår prognos för KS.

Även om arbetsmarknaden förbättras är skillnaderna mellan olika grupper stora. Antalet inskrivna som varit arbetslösa mindre än 6 månader är redan lägre än före krisen medan antalet långtidsarbetslösa ökar. Samtidigt är den uppgången liten i förhållande till hur många som blev arbetslösa under pandemins inledning. Ungefär 100 000 personer blev arbetslösa under pandemins sju första veckor. Ett år senare har antalet arbetslösa mellan 12–24 månader ökat med 7 500 under motsvarande period, vilket talar för att den stora majoriteten av de som förlorade jobbet under pandemins inledning har gått till nya jobb eller studier. När korttidsarbetslösheten faller kommer också andra längre fram i kön.

Graf: Antalet korttidsarbetslösa lägre än före krisen

Antalet som varit arbetslösa 6–12 månader minskar snabbt och vi räknar med att antalet fortsätter ned till 70 000 personer i slutet av 2021, vilket kan jämföras med 110 000 vid årets start. Även en del av de som nu har passerat ett år av arbetslöshet har goda möjligheter att komma tillbaka när ekonomin öppnar upp. Långtidsarbetslöshet är inte ett permanent tillstånd. Många ingångsjobb väntas komma tillbaka när restriktionerna skalas tillbaka, vilket innebär att en del långtidsarbetslösa får nya jobb redan i år. Vi räknar med strax under 200 000 långtidsarbetslösa (mer än 12 månader) vid årets slut. Samtidigt bedöms det totala antalet inskrivna uppgå till 395 000 personer, vilket är drygt 60 000 färre än vid årets start.

Efter finanskrisen ökade befolkningen snabbt samtidigt som arbetskraftsdeltagandet steg. Det är i grunden positivt. Den kombinationen är dock en viktig förklaring till varför arbetslösheten bet sig kvar på höga nivåer efter finanskrisen trots en god sysselsättningstillväxt. Nu blir istället befolkningsökningen blygsam. Dessutom ökar inte arbetskraftsdeltagandet lika snabbt, delvis på grund av demografiska faktorer. Det talar också för att arbetslösheten faller tillbaka förhållandevis snabbt framöver.

 

Läs hela rapporten här.

Skribent:

Susanne Spector, Nordea Chief Analyst

Ta del av Open Insights nyhetsbrev för företagskunder

Anmäl dig här
Woman Using Virtual Reality Headset

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterade artiklar