This is how exchange rates and interest rates impact budget work?
This is how exchange rates and interest rates impact budget work?

Turbulenta tider – hur påverkar valutakurser och räntor budgetarbetet?

Att stora valutakursförändringar kan slå mot export- och importbolag är ingen nyhet.
Engelska
Danska
Norskt Bokmål
Finska

En liten valuta som SEK är särskilt utsatt för svängningar på finansmarknaderna.

Att säkra valutor och räntor är ett sätt att skydda sig från stora marknadsförändringar. Det kan också underlätta och skapa större förutsägbarhet när man lägger budgeten för kommande år.

– När man tar fram en budget för sin verksamhet rymmer den många antaganden kring volymer, produktion och efterfrågan. Sedan tillkommer osäkerheten kring valuta- och ränterisker, säger Ilkka Kesti, senior riskrådgivare med inriktning valutor på Nordea Markets.

 

Hur företag sätter sina budgetkurser för valutor och räntor varierar mycket

– Hur företag sätter sina budgetkurser för valutor och räntor varierar mycket. I och med att budgeten ska vara starkt kopplad till den underliggande verksamheten, kan det vara klokt att utgå från samma valutakurser för budgeten som används vid prissättning av företagets produkter. Annars kan rådande växlingskurser också vara en lämplig utgångspunkt, menar Ilkka Kesti

-Vissa företag är mer framåtblickande i sin budgetering och väljer valutakurser och räntor baserade på prognoser. Att prognostisera finansiella marknader är dock svårt även på kort sikt, och valutaprognoser, som till exempel tas fram av banker, kan inte ses som ett löfte om hur den framtida utvecklingen kommer att se ut. Det kan därför vara bra att ta höjd i förhållande till normala marknadsrörelser. Ett företag som redan säkrat en del av sin valuta- och ränteexponering rekommenderas ofta att använda de säkrade kurserna vid budgetering. Däremot är det sällan en bra idé att använda budgetkurser som avviker för mycket från dagens nivåer eller de säkrade kurserna. Tar man alltför mycket höjd för risker vid budgetering kan det göra att budgeten tappar sitt syfte som riktmärke och kontrollfunktion för verksamheten, säger Ilkka Kesti.

Viktig att vara medveten om hur känsligt företaget är

– I riskhantering kan man dra paralleller till sin egen ekonomi och lån – ju mer fokus man lägger på den – desto mer medveten blir man. Det handlar egentligen till största del om att bli medveten om sina valutaflöden och räntepositioner. Hur känsligt är företaget? Vad händer om räntan skulle gå upp en procentenhet? Vad händer om dollarn stärks 10 procent? En sådan analys och riskbedömning ger ett bra underlag för att sedan hantera risken. säger Viktoria Olesen, analytiker inom ränterisk på Risk Advisory, Nordea Markets.

Företag är olika i sin riskaptit, men det handlar i grunden om att skapa en situation där man som företag kan känna sig trygg

 

– Och där är företag olika i sin riskaptit, men det handlar i grunden om att skapa en situation där man som företag kan känna sig trygg. En situation där man får frihet att fokusera på sin verksamhet och slippa oroa sig över valutakurs- och ränterörelser, säger Viktoria Olesen.

Ett sätt att minska risken är att säkra sina räntekostnader och valutaflöden. Det innebär att företaget ingår ett avtal med banken där man låser sin ränta eller ett valutaflöde. Det kan ske genom att man binder räntan vid en viss nivå, eller att man köper valuta på termin.

Många företag saknar säkringsstrategi

Även om det finns en större medvetenhet idag kring valutapåverkan saknar fortfarande många företag en uttalad valutastrategi. En anledning kan vara att det för 20-30 år sedan var mindre vanligt att företag verkade direkt på en internationell marknad. Digitaliseringen har ändrat på det.

– Idag är många företag globala från födseln. Det kan exempelvis vara en online-butik där man når hela världen från dag 1, säger Ilkka Kesti.

 Oväntade händelser på världsmarknaden kan slå hårt

– Valutakursrörelser kan få stora konsekvenser för de företag som inte är förberedda. I slutet av 2014, till exempel, stärktes dollarn med över 30 procent gentemot kronan på kort tid och det är klart att om man importerar produkter prissatta i dollar är det en jätteskillnad som kan leda till att man måste justera sin affärsmodell eller prissättning, säger Ilkka Kesti.

En valutasäkring kan också vara ett sätt att köpa sig tid när händelser sker som man inte trodde skulle ske, som Lehman Brothers konkurs, eller att Brexit blir verklighet. Har man säkrat sina flöden vet man vad man har att räkna på och resultatet förblir stabilt trots omvärldsoro. Man köper sig tid att anpassa sig till den nya situationen.

 

Hantera risken i 3 steg

Första steget är att kartlägga vilka exponeringar företaget har därefter kan man uppskatta hur känsligt företaget är för dessa risker. Man kartlägger sina valutaströmmar och räknar på: Hur mycket förlorar vi i intäkter om till exempel dollarn eller euron plötsligt försvagas? Om den stärks? Hur påverkas våra kostnader och vinsten?

Samma övning kan man göra runt sina räntekostnader. Vad innebär en högre ränta för resultatet?

Analysen ger sedan ett tydligt beslutsunderlag som man kan använda till att utforma en hanteringsstrategiför sina valuta- och ränterisker. Man kan till exempel säkra en del av sin valutaexponering, eller dela upp lån i olika långa bindningstider. Den risknivå ett företag väljer ska vara kopplad till verksamheten och faktorer företaget kan bedöma och är expert på, inte på utvecklingen på världens valuta- och räntemarknader. Det skapar också frihet så att man som företagare kan fokusera på sin verksamhet och slipper oroa sig över marknadsförändringar.

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterade artiklar