The Double Exposure Image Of Businessman Using A Calculator Overlay With Cityscape And Coin Stack Image And White Copy Space. The Concept Of Accounting, Business, Financial, Economy And Investment.
Få koll på hur du som företagare beskattas för värdepapper

Få koll på hur du som företagare beskattas för värdepapper

Det första att känna till är att ett aktiebolags vinster och förluster på värdepapper alltid beskattas som inkomst av näringsverksamhet. Hur beskattningen sker beror däremot på hur tillgångarna klassificeras i aktiebolaget.

Innehav av värdepapper kan vara av tre olika slag; lagerandelar, näringsbetingade andelar eller kapitalplaceringsandelar.

Lagerandelar

När aktiebolag bedriver värdepappersrörelse räknas värdepapper som lagerandelar. Skatteverket anser att ett aktiebolag driver värdepappershandel om följande kriterier är uppfyllda;

  • Omsättningshastigheten uppgår till tre gånger eller mer
  • Omsättningen uppgår till minst 7 miljoner kronor
  • Antalet transaktioner uppgår till minst 50
  • Verksamheten har en viss kontinuitet

När aktiebolag bedriver värdepappershandel beskattas värdepapper enligt bokföringsmässiga grunder. Det innebär att värdepapper värderas till verkligt värde men kan värderas till det samlade anskaffningsvärdet om samtliga företag som ingår i intressegemenskapen tar upp lagret till det samlade anskaffningsvärdet. Om värdepapper värderas till verkligt värde kvittas värdenedgångar mot värdeuppgångar och den totala värdeförändringen påverkar beskattningen. En förlust på värdepapper kan dras av mot eventuella vinster.

Näringsbetingade andelar

Näringsbetingade andelar är aktier som är onoterade och aktier som är marknadsnoterade och där aktiebolaget äger minst 10 % av rösterna i bolaget eller innehavet betingas av rörelsen som aktiebolaget bedriver. Kapitalvinster på näringsbetingade andelar är skattefria och förluster är inte avdragsgilla. I det fall aktierna är marknadsnoterade och aktiebolaget ägt aktierna kortare tid än ett år är däremot vinsten skattepliktig och förlusten avdragsgill.

Kapitalplaceringsandelar 

Om värdepapper varken är lagerandelar eller näringsbetingade andelar är de kapitalplaceringsandelar. Kapitalvinster är skattepliktiga och förluster är avdragsgilla. Vid beräkning av vinst respektive förlust på värdepapper används den så kallade genomsnittsmetoden dvs. samma princip som används för privatpersoner. Kapitalförluster på aktier, värdepappersfonder, specialfonder och liknande värdepapper (delägarrätter) hamnar däremot i något som kallas ”aktiefållan”. Det innebär att förluster endast får dras av mot vinter på delägarrätter. Om förlusten för ett visst år överstiger vinsten går det att rulla fram förlusten utan tidsbegränsning och dra av den mot framtida vinster på delägarrätter. Förluster på fordringsrätter dvs. obligationer och liknande instrument får däremot dras av mot vinster i övriga delen av näringsverksamheten.

/Madeleine Åkerman, skattejurist

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterade artiklar