Räntebevis jämfört med fasträntebevis: Få koll på likheter och skillnader
Räntebevis jämfört med fasträntebevis: Få koll på likheter och skillnader

Räntebevis jämfört med fasträntebevis: Få koll på likheter och skillnader

Räntebevis och fasträntebevis har många likheter, men de skiljer sig åt på ett par punkter. Känner du till skillnaderna och likheterna?

I Sverige har vi en lång tradition av att äga aktier, både direkt och via fonder. Faktum är att Sverige har högst andel aktieägare i världen. Att spara i aktier har gett bra avkastning på lång sikt, men risken är hög och när aktiemarknaden faller förlorar du pengar. De pengar som inte placeras i aktier placeras ofta på ett bankkonto. Kontosparande är tryggt, men har gett relativt låg avkastning över tiden.

Den riskfyllda aktiemarknaden och den låga avkastningen på konto har skapat en efterfrågan på placeringar som har lägre risk än aktier, bättre potential än kontoplaceringar och som kan ge en regelbunden avkastning i form av ränteutbetalningar. Därför lanserade vi 2012 våra första räntebevis och ett par år senare fasträntebevis. Vill du veta hur det har gått för våra första bevis? Läs mer här.

Så här fungerar räntebevis

Ett räntebevis är en placering som är utgiven av Nordea och som är kopplat till kreditrisken i ett bolag eller ett index. Exempelvis är ett räntebevis på Nokia kopplat till kreditrisken i Nokia och i ett räntebevis på ett index är kreditrisken kopplad till de bolag som ingår i indexet. Förutom kreditrisken i det underliggande bolaget eller bolagen som ingår i indexet har du i ett räntebevis även kreditrisk på Nordea Bank AB (publ). Med kreditrisk menas bland annat risken att ett bolag inte kan fullfölja sina finansiella åtaganden.

Om du köper ett räntebevis får du en ränteutbetalning fyra gånger per år; den 20 mars, den 20 juni, den 20 september och den 20 december. Räntan som du får är rörlig och uppgår till 3-månaders STIBOR plus ett fast procentuellt räntetillägg. Storleken på räntetillägget är olika stort för varje räntebevis. STIBOR är den ränta som banker betalar när de lånar pengar av varandra på den svenska marknaden och det fasta procentuella räntetillägget är framför allt beroende av vilken kreditrisk bolaget har. Ett räntebevis som är kopplat till ett bolag med högre kreditrisk ger normalt ett högre fast procentuellt räntetillägg än ett bolag som har lägre kreditrisk. De senaste tio åren har 3-månaders STIBOR i genomsnitt legat på 1,63 procent och i skrivande stund är nivån minus 0,47 procent.

Observera att 3-månaders STIBOR har varierat kraftigt och både varit så låg som minus 0,63 procent och så hög som 5,60 procent under tioårsperioden. Varje räntebevis har en bestämd löptid, vilken normalt är fem år vid utgivningstillfället. Om ingen kredithändelse har inträffat utbetalas nominellt belopp, 10 000 kr per räntebevis, när löptiden är slut. Om en kredithändelse inträffar förfaller ett räntebevis som är kopplat till en aktie i förtid, medan ett räntebevis som är kopplat till ett index löper vidare.

Vi erbjuder flera olika räntebevis, så du kan själv välja vilken risk och avkastning du vill ha på ditt sparande.

Räntebevis på börsen

Nordea erbjuder räntebevis på ett antal stora bolag och index. Varje räntebevis har ett eget kortnamn på börsen, exempelvis RB NOKIA2 N. RB står för räntebevis. NOKIA visar att beviset är kopplat till bolaget Nokia. 2 talar om att det är andra gången vi gör ett räntebevis på Nokia och N beskriver att räntebeviset är utgivet av Nordea. På nordea.se/räntebevis hittar du vårt aktuella utbud av räntebevis. Nordeas räntebevis är börsnoterade på NASDAQ Stockholms obligationslista och det finns både köpkurser och säljkurser i bevisen. Det gör att du, under normala marknadsförhållanden, när som helst kan handla dem, lika enkelt som du köper och säljer aktier. Räntebevisen handlas i poster om nominellt 10 000 kronor. Under löptiden påverkas bevisens värde både av kreditrisken i bolaget och av marknadsräntorna, vilket gör att vissa räntebevis kan kosta mindre än 10 000 kronor per styck, medan andra kan kosta mer än 10 000 kronor. Räntan beräknas dock alltid på det nominella beloppet, 10 000 kronor.

Upplupen ränta och pris

När du köper ett räntebevis betalar du dels bevisets värde, det pris du ser på börsen, dels en så kallad upplupen ränta. Hur stor den upplupna räntan är beror dels på hur många dagar som passerat sedan den förra ränteutbetalningen, dels på hur stor ränteutbetalningen är. Det innebär att ju närmare en ränteutbetalning som ett räntebevis handlas, desto större blir den upplupna räntan. Samtidigt gäller det omvända. Om du säljer ett räntebevis får du både det värde du ser i kurslistan och den upplupna räntan.

En portfölj av räntebevis minskar risken

En generell rekommendation är att placera i flera olika räntebevis. På så vis lägger du inte alla ägg i samma korg utan sprider riskerna på flera bolag. Ett annat alternativ för att sprida risken är att köpa ett räntebevis kopplat till ett index.

Kostnader

När du handlar räntebevis betalar du vanligt courtage till din bank eller mäklare, på samma sätt som när du handlar aktier. Det finns också en administrationsavgift, som är 0,6 procent per år. Administrationsavgiften, som tas ut i samband med att räntebeviset ges ut, påverkar inte de fastställda ränteutbetalningarna. Du som placerar pengar i exempelvis RB NOKIA2 N kommer alltså få en ränteutbetalning per år på 3-månaders STIBOR + 2,15 procent under hela löptiden, under förutsättning att det inte inträffar någon kredithändelse i Nokia eller i Nordea. Det tillkommer inga löpande avgifter eller avgifter vid återbetalning. Räntebevis kan marknadsföras eller förmedlas av en extern part. För denna marknadsföring eller förmedling kan Nordea komma att erlägga en ersättning till den externa parten, beräknat på nominellt belopp. Ersättningen ingår i den ovan nämnda administrationsavgiften.

Om du handlar räntebevis genom Nordea Investor, Nordeas onlinehandelsplattform, betalar du inget courtage. Läs mer om courtagefri handel här.

Beskattning

Räntebevis beskattas som fordringsrätter, det vill säga på samma sätt som räntor (marknadsnoterade obligationer). Detta är endast allmän information. Om du vill ha rådgivning eller veta mer om vilka skatteregler som gäller rekommenderar vi att du kontaktar en skatterådgivare eller revisor.

Så här fungerar fasträntebevis

Ett fasträntebevis är en placering som är utgiven av Nordea och som är kopplad till kreditrisken i ett bolag eller ett index. Exempelvis är fasträntebeviset på Avon kopplat till kreditrisken i Avon och i ett fasträntebevis på ett index är kreditrisken kopplad till de bolag som ingår i indexet. Förutom kreditrisken i det underliggande bolaget eller bolagen som ingår i indexet har du i ett fasträntebevis även kreditrisk på Nordea Bank AB (publ).

Med kreditrisk menas bland annat risken att ett bolag inte kan fullfölja sina finansiella åtaganden. Varje fasträntebevis har en bestämd löptid, vilken normalt är fem år vid utgivningstillfället. Om du köper ett fasträntebevis får du en ränteutbetalning fyra gånger per år; den 20 januari, den 20 april, den 20 juli och den 20 oktober. Ett fasträntebevis som är kopplat till ett bolag med högre kreditrisk ger normalt en högre ränta än ett bolag som har lägre kreditrisk. I och med att räntan är fast vet du vilket belopp du kommer att få varje kvartal. Om ingen kredithändelse har inträffat utbetalas nominellt belopp, 10 000 kr per fasträntebevis, när löptiden är slut.

Om en kredithändelse inträffar förfaller vissa fasträntebevis som är kopplade till ett bolag i förtid, medan andra löper vidare och då betalar ut ett så kallat återvinningsbelopp på återbetalningsdagen. Om fasträntebeviset löper vidare kan du handla det under resterande löptiden. Om det inträffar en kredithändelse i ett fasträntebevis som är kopplat till ett index löper det vidare till återbetalningsdagen.

Vi erbjuder flera olika fasträntebevis, så du kan själv välja vilken risk och avkastning du vill ha på ditt sparande. Se dem här.

Fasträntebevis på börsen

Nordea erbjuder fasträntebevis på ett antal bolag och index. Fasträntebevisen är börsnoterade på NASDAQ Stockholms obligationslista och det finns både köpkurser och säljkurser i bevisen. Det gör att du, under normala marknadsförhållanden, när som helst kan handla dem, lika enkelt som du köper och säljer aktier. Varje fasträntebevis har ett eget kortnamn på börsen, exempelvis FRB AVON N. FRB står för fasträntebevis. AVON visar att beviset är kopplat till bolaget Avon. N talar om att fasträntebeviset är utgivet av Nordea.

Fasträntebevisen handlas i poster om nominellt 10 000 kronor. Under löptiden påverkas bevisens värde både av kreditrisken i bolaget eller bolagen i indexet och av marknadsräntorna, vilket gör att vissa fasträntebevis kan kosta mindre än 10 000 kronor per styck, medan andra kan kosta mer än 10 000 kronor. Räntan beräknas dock alltid på det nominella beloppet, 10 000 kronor. Observera att om det inträffar en kredithändelse i ett fasträntebevis som är kopplat till ett index eller i ett fasträntebevis som är kopplat till ett enskilt bolag och där beviset löper vidare till återbetalningsdagen även om det sker en kredithändelse minskas det nominella beloppet.

Upplupen ränta och pris

När du köper ett fasträntebevis betalar du dels det pris du ser på börsen, dels en så kallad upplupen ränta. Hur stor den upplupna räntan är beror dels på hur många dagar som passerat sedan den förra ränteutbetalningen, dels på hur stor den årliga räntan på fasträntebeviset är. Det innebär att ju närmare en ränteutbetalning som ett fasträntebevis handlas, desto större blir den upplupna räntan. Samtidigt gäller det omvända. Om du säljer ett fasträntebevis får du både det pris du ser i kurslistan och den upplupna räntan.

Köp flera fasträntebevis och minska risken

En generell rekommendation är att placera i flera olika fasträntebevis. På så vis lägger du inte alla ägg i samma korg utan sprider riskerna på flera bolag. Ett annat alternativ för att sprida risken är att köpa ett fasträntebevis kopplat till ett index.

Kostnader

När du handlar fasträntebevis betalar du vanligt courtage till din bank eller mäklare, på samma sätt som när du handlar aktier. Det finns också en administrationsavgift, som normalt är 0,6 procent per år på nominellt belopp. Administrationsavgiften, som tas ut i samband med att fasträntebeviset ges ut, påverkar inte de fastställda ränteutbetalningarna. Du som placerar pengar i exempelvis FRB AVON N kommer att få ränteutbetalningar på 4,9 procent per år under hela löptiden, under förutsättning att det inte inträffar någon kredithändelse i Avon eller i Nordea. Det tillkommer inga löpande avgifter eller avgifter vid återbetalning. Fasträntebevis kan marknadsföras eller förmedlas av en extern part. För denna marknadsföring eller förmedling kan Nordea komma att erlägga en ersättning till den externa parten, beräknat på nominellt belopp. Ersättningen ingår i den ovan nämnda administrations-avgiften.

Om du handlar fasträntebevis genom Nordea Investor betalar du inget courtage. Läs mer om courtagefri handel här.

Beskattning

Fasträntebevis beskattas som fordringsrätter, det vill säga på samma sätt som räntor (marknadsnoterade obligationer). Detta är endast allmän information. Om du vill ha rådgivning eller veta mer om vilka skatteregler som gäller rekommenderar vi att du kontaktar en skatterådgivare eller revisor.

Likheter och skillnader …

Som du precis läst så fungerar räntebevis och fasträntebevis på nästan samma sätt. Det som framför allt skiljer dem åt är att fasträntebevis ger en lika stor ränteutbetalning, kvartal för kvartal, under bevisets löptid medans storleken på ränteutbetalningen i ett räntebevis är olika stor de olika kvartalen.

Risk

Alla placeringar är förenade med risker. Det gäller också räntebevis och fasträntebevis. I broschyrerna för Nordeas räntebevis och fasträntebevis hittar du de risker som är relevanta när du köper räntebevis respektive fasträntebevis. Se risker för räntebevis häroch för fasträntebevis här 

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterade artiklar