Standing On A Pier
Så hanterar du finansiella risker när du startar och expanderar din verksamhet

Så hanterar du finansiella risker när du startar och expanderar din verksamhet

Nordeas experter från enheten Startup & Growth berättar om de vanligaste finansiella riskerna när du ska starta företag eller expandera din verksamhet, och hur du undviker dem.

Omkring 90 procent av alla uppstartsföretag misslyckas. Det finns alltid risker med en ny satsning, men det finns också åtgärder som du kan vidta för att slippa bli en del av den dystra statistiken.

Om du är en entreprenör med en ny verksamhet på gång, vad kan du då göra för att minska de finansiella riskerna och stärka dina chanser? Vi frågade ett par experter från Nordeas Startup & Growth-enhet hur man bäst hanterar de finansiella riskerna när man ska starta företag eller expandera sin verksamhet.

Ta fram en kapitalstrategi för att minska den finansiella risken

En av de största finansiella riskerna för nya eller växande företag är att kassaflödet sinar. Det säger Håvard Lindtvedt, chef för Nordeas Startup & Growth-enhet i Norge, som framför allt hjälper uppstartsföretag som vill ut brett och andra snabbväxande företag. Kassaflödet är inte bara viktigt för att hålla företaget flytande och undvika konkurs, det är också avgörande för att kunna få ny finansiering.

”Du måste ha en bra strategi för kapitalflödet så att du vet att du har tillräckligt med pengar för att nå de nödvändiga delmålen och kunna locka nya investerare”, säger Lindtvedt.

Det är just detta han och hans kollegor i Startup & Growth ägnar mycket av sin tid åt, att hjälpa företagen med deras kapitalstrategi så att de blir intressanta för investerare i varje enskild fas. De kan hjälpa entreprenörer och tillväxtföretag genom att ställa rätt frågor, se över deras ekonomi och ta fram det bästa sättet att finansiera verksamheten utifrån just deras behov.

Lindtvedt rekommenderar att man har kapital som räcker i 18 till 24 månader: ”Under coronakrisen har vi sett att företag som har professionella investerare i ryggen och tillräckligt med kapital för att klara 18 till 24 månader, har lyckats rida ut stormen. Däremot har företag med kapital som bara räckt tre eller sex månader fått problem. Vi ser också att företag som backas upp av professionella investerare har kunnat ta in lite mer kapital för att rida ut stormen tills kapitalmarknaden normaliseras.”

Vill du veta mer om hur mycket kapital du behöver? Läs När tar pengarna slut? (på engelska). Du kan också läsa mer om hur du upprätthåller likviditeten i coronatider (på engelska).

Se över olika möjligheter till finansiering

Anni Ylismaki helps startup and growth-companies manage their financial risk

Anni Ylismäki, Corporate Banking Advisor, Nordea Startup & Growth Finland.

När du tar fram din kapitalstrategi är det viktigt att du överväger alla finansieringsalternativ som finns, det menar Anni Ylismäki som jobbar i Startup & Growth-enheten i Finland.

Det sägs att de första pengarna ofta kommer från ”familj, vänner och dårar”, men det finns gott om möjligheter att skaffa kapital för uppstartsföretag. Förutom affärsänglar, riskkapitalister och riskkapitalfonder lyfter Ylismäki fram banker och statliga affärsutvecklingsprogram. Bara i Norden finns Finnvera i Finland, Almi i Sverige, Innovasjon Norge och danska Vækstfonden.

”I dag finns en mängd olika finansieringskällor. Det är värt besväret att hitta lite större aktörer och sätta samman de olika alternativen till en optimal kapitalstrategi”, säger hon. Det minskar den finansiella risken. Och det är här som Startup & Growth-enheten kan hjälpa till, inte bara med olika finansieringsalternativ i banken utan också genom förse företagen med ett stort kontaktnät av affärsänglar, riskkapitalister och riskkapitalfonder.

Gör bakgrundskontroller och teckna ett aktieägaravtal

Förutom att överväga de olika finansieringsalternativen måste du också göra bakgrundskontroller på eventuella investerare och nya kompanjoner, säger Ylismäki. Om någon har betalningsanmärkningar kan det bli ett problem för ditt företag, och göra det svårt att få banklån i framtiden.

Hon betonar också hur viktigt det är att skriva ett ordentligt aktieägaravtal redan från början, helst med hjälp av jurister. Ett sådant avtal anger vilka rättigheter och skyldigheter varje aktieägare har, till exempel hur och när eventuellt kapital ska återbetalas, ägaruppgifter och vetorätt. Det är ett sätt att klargöra förväntningar och hur man ska agera i olika problemsituationer innan de uppstår, och även förhindra tvister om hur mycket var och en ska ha om företaget säljs.

Läs mer om vad Nordea Start-up & Growth experterna ser som de 12 största riskerna en företagare bör vara medveten om (på engelska).

 

Välj rätt investerare

Axel Bruzelius

Axel Bruzelius, Head of Nordea Startup & Growth Sweden

Utöver bakgrundskontrollerna är det också viktigt att du lyssnar på dig själv när du väljer investerare. Vilken typ av investerare vill du samarbeta med? Om du inte tänker igenom det här i förväg kan du få en investerare som inte har samma förväntningar som du.

Dessutom kan rätt investerare dramatiskt öka företagets chanser att lyckas, till exempel genom att bistå med kompetens på området eller ge grundarna tillgång till sina egna affärskontakter och öka företagets synlighet. Det säger Axel Bruzelius, chef för Startup & Growth i Sverige.

”Alltför många företag tar bara pengarna på en gång när de istället borde ägna mer tid åt att fastställa vilka investerare som är rätt för just dem. Investerarna kan bidra på många olika sätt, och det är viktigt att veta vad man behöver”, säger han.

En annan sak att ta med i beräkningen, enligt Bruzelius, är huruvida investeraren skulle skjuta till medel om läget blir akut. Företag med investerare som har viljan och möjligheten att skjuta till kapital lyckas nämligen oftare och minskar den finansiella risken.

Gör din marknadsanalys och ta fram en gedigen affärsplan 

När du lanserar en ny produkt eller tjänst måste du verkligen känna ditt företag och veta vad det står för. Du behöver också goda kunskaper om branschen och konkurrensläget. Vill folk köpa det du vill sälja? Frågan kan verka överflödig, men faktum är att omkring 42 procent av företagen misslyckas på grund av just bristande efterfrågan på deras produkt eller tjänst. Därför är det viktigt att företag redan tidigt tar reda på hur efterfrågan ser ut på marknaden (product/market fit) 

Lansera en avskalad produkt (minimum viable product), testa den på din målgrupp och se till att få återkoppling så att du säkerställer att folk verkligen vill ha det du vill sälja. 

Och när du tar fram din affärsplan, se till att göra en scenarioanalys där du kartlägger alla positiva och negativa scenarier som skulle kunna påverka ditt kassaflöde. Det rådet ger Anni Ylismäki. 

”Som bank tittar vi alltid på kassaflödet. Om det inte finns några kunder som vill betala för produkten, hur kan vi då tro på det här företaget?”, säger hon. 

Var ambitiös och ta dig igenom lanseringsfasen snabbt 

För att dina möjligheter att lyckas ska bli så goda som möjligt så måste du vara snabb och ambitiös och ha ett handlingskraftigt team, enligt Lindtvedt. Du kan inte hålla på med produktutveckling i fyra år innan du lanserar, menar han. Då riskerar du att bli uppköpt av en konkurrent eller att din produkt eller tekniken du använder blir föråldrad. Det du behöver är kapital och en effektiv produktutveckling så att du snabbt tar dig igenom lanseringsfasen. 

”Alltför många företag är alldeles för långsamma med detta”, säger han. ”De säger att de vill testa marknaden i Oslo, sedan sälja i Norge och sedan kanske börja sälja i Sverige om två år. Men de mest framgångsrika företagen satsar globalt direkt. De skaffar tillräckligt med kapital redan från början så att de kan expandera internationellt. Underskatta inte värdet med att vara först”. 

Hantera valutarisken 

Företag som väljer att satsa internationellt måste vara medvetna om externa marknadsfaktorer, till exempel finansiell risker som valutarörelser, som kan äta upp vinsten. Den senaste tidens kraftiga svängningar på valutamarknaden bör vara en signal för alla företag med kunder, underleverantörer eller produktion i utlandet att verkligen prioritera arbetet med valutarisk. 

Läs mer om 5 steg du kan ta för att hantera din valutarisk. Och ta reda på varför systematisk valutasäkring kan ge dig bättre nattsömn. 

Att hantera valutarisken behöver inte innebära mer manuellt arbete. Många företag, stora såväl som små, upptäcker nu fördelarna med att automatisera hanteringen av sin valutarisk, till exempel med Nordeas AutoFX, en en robot som genomför valutaaffärer enligt vissa förbestämda regler. En annan lösning är så kallade API:er (application programming interfaces). De kan integreras med företagets egna system och program som gör att hanteringen av valutarisk sker automatiskt som en del av den dagliga verksamheten. Ta reda på mer om fördelarna med att automatisera hanteringen av valutarisk. 

Hantera ränterisken 

Precis som valutarörelser kan ränterörelser också minska företagets intäkter och öka kostnaderna. Ju större skuld med rörlig ränta företaget har, desto större är risken att räntekostnaden går upp och det kan göra det svårt att budgetera och planera. Att skydda sig mot högre räntor bör ingå i företagets riskhanteringsstrategi eftersom det ger en klarare bild över kassaflödet. 

Nordea erbjuder många olika lösningar för att säkra ränterisken och räntekostnaderna, till exempel ränteswappar, räntetak och räntekorridorer. Dessa lösningar kan skräddarsys efter företagets behov och marknadsläget. Ta reda på mer om hur du kan hantera ränterisken och därmed den finansiella risken. 

Skaffa en proffessionell ekonomichef så tidigt som möjligt

Riku Tiainen Anni Ylismaki helps startup and growth-companies eliminate their financial risk

Riku Tiainen, Senior Relationship Manager, Nordea Startup & Growth Finland

Även om ditt företag fortfarande befinner sig i sin linda så är det viktigt att ha ett bra system på plats när det gäller bokföring, rapporter och prognoser. Det menar Riku Tiainen från Nordeas finska Startup & Growth-enhet som arbetar med cirka 40 tillväxtföretag.  

I den första fasen satsar de flesta företag allt på FoU. De testar sina produkter, samlar in återkoppling från kunderna, justerar produkterna vid behov och försöker så långt det är möjligt att inte lägga pengar på något annat. Det är dyrt att anställa en duktig ekonomichef och det kan även bli mycket dyrt att anlita en ekonomikonsult. Därför ser många nystartade företag inte detta som en nödvändig utgift, förklarar Tiainen. Men tillväxten kan snabbt ta fart efter bara en eller två stora affärer. 

”Om du inte redan har ett ekonomisystem där du kan ta fram rapporter och prognoser kan det bli mycket svårt och dyrt att börja med detta när du redan hamnat i tillväxtfasen”, säger Tiainen.  

Situationen kan också förvärras eftersom tillväxt ofta innebär att företaget behöver mer pengar och måste ge sig ut på en ny finansieringsrunda, förklarar Tiainen. Om det inte är ordning på bokföringen och de ekonomiska rapporterna blir företaget mindre intressant för investerarna och får en sämre värdering och då blir det svårare för grundaren eller ägaren att genomföra en finansieringsrunda. 

Därför rekommenderar Tiainen företagen att skaffa en professionell ekonomichef så tidigt som möjligt. 

”Du måste förstå att investerarna också bedömer företaget utifrån den ekonomiska kompetensen som finns där. Så det är helt avgörande för att du ska bli framgångsrik. Du behöver inte bara suveräna säljare och marknadsförare, du behöver också suveräna ekonomer”, säger han. Och om det inte finns behov av att heltidsanställa en ekonomichef så ska du ta in en konsult eller lägga ut ekonomidelen på entreprenad.

Agera i god tid så att du får tillräckligt med kapital

Anders Hovaldt

Anders Hovaldt, Business Partner at Nordea Startup & Growth Denmark

Hovaldt från danska Startup & Growth-enheten säger att en av de största finansiella riskerna är att man inte riktigt har rätt uppfattning om hur dyrt det faktiskt är att få ett företag att växa. Särskilt om företaget vill ta sig in på nya marknader eller i nya länder. Då kostar det ofta betydligt mer än vad man räknat med. 

Ett annat stort misstag är att inse för sent hur lång tid det kan ta att skaffa kapital, säger han. 

”Entreprenörerna kommer hit och säger ’vi behöver pengarna i morgon eller nästa vecka’. Men det kan ofta ta ett halvår att hitta den rätta investeraren och komma överens med dem”, säger han. 

Därför upprepar Startup & Growth-experterna om och om igen hur viktigt det är att börja i god tid när det gäller finansieringen så att man slipper vara med om att pengarna tar slut. 

Läs mer om Nordeas Startup & Growth-enheter i FinlandSverigeNorge och Danmark. 

 

Ta del av Open Insights nyhetsbrev för företagskunder

Anmäl dig här
Woman Using Virtual Reality Headset

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Further reading