Småföretagare: Det här behöver du veta om hållbarhet

En studie från Nordea visar att det finns stor potential att förbättra hållbarhetsarbetet för mindre bolag. Men måna bolag känner inte till varken risker eller möjligheter kopplat till ESG (miljö, socialt ansvar, bolagsstyrning).
Engelska
Danska
Norskt Bokmål
Finska

ESG – environmental, social and governance 

ESG står för ”environmental, social and governance”, det vill säga miljö, socialt ansvar och etik & bolagsstyrning. Det kallas också ofta för ”sustainability”, alltså hållbarhet. 

Ladda ned hela ESG-rapporten från Nordea längst ned i artikeln, där de nordiska ländernas mognadsgrad vad gäller hållbarhet undersökts.

En studie från Nordea, där man undersökte bolagens mognadsgrad vad gällde ESG, visar att de nordiska småföretagen kan förbättra sig när det gäller hållbarhet. Många småföretagare anser visserligen att hållbarhet är viktigt, men det ligger inte alltid i linje med vad man egentligen gör för att ställa om till en hållbar framtid. Så var ska man börja?

För många småföretagare kan hållbarhet kännas som något diffust och till och med skrämmande och det finns inga tydliga riktlinjer för hur man ska börja arbeta med det. En ESG-studie från Nordea (Nordea Business Insight Report) visar att nordiska företag med 0-19 anställda har svårt att förstå vilka risker och utvecklingsmöjligheter de har på ESG-området, särskilt när det gäller bolagsstyrning. Genom att man inte har kunskap, så är det också svårt att veta vad man behöver förändra. Det är positivt att småföretagen anser att hållbarhet är viktigt, men det finns potential att göra mer för att integrera hållbarhet i verksamheten.

56% av företagarna med 0-19 anställda anser att hållbarhet är viktigt, medan bara 40 procent av företagen säger att de faktiskt påbörjat övergången till en mer hållbar verksamhet

Graf från Nordea Business Insight Report 2019

Varför ska ett litet företag arbeta med hållbarhet?

Krav från kunderna och oro för det egna anseendet är bland de främst skälen till varför nordiska företag satsar på hållbarhet. Konsumenternas beteende förändras snabbt. Tidigare brukade konsumenterna sätta likhetstecken mellan stora etablerade varumärken och kvalitet, men nu är småföretag och lokala produkter det nya svarta. Kunderna, särskilt millenniebarnen och den ännu yngre generationen, vill ha varumärken med en historia och produkter som speglar deras värderingar och övertygelser. Ett litet företag med en hållbar berättelse har större chans att locka den moderna konsumenten, vilket innebär att hållbara affärer är bra affärer.

En annan viktig aspekt som hänger nära ihop med konsumenternas ändrade beteende, är medarbetarnas ändrade beteende. Folk vill arbeta för företag med värderingar som speglar deras egna. Hållbarhet gör medarbetarna stolta över det egna företaget och då blir det enklare att locka och behålla duktiga medarbetare som vill göra skillnad. Vi vill alla arbeta för företag som vi känner oss stolta över, oavsett hur små eller stora de är, och medarbetarnas engagemang kan inverka stort på företagets anseende och framgångar.

Dessutom kan du locka investerare genom att visa att ditt företag vill göra skillnad. Småföretag och entreprenörer med ett tydligt hållbarhetsarbete eller som strävar efter att göra något positivt för samhället och miljön har större chans att fånga hållbarhetsorienterade investerare och gröna affärsänglars intresse.

Ett litet företag kanske inte strävar efter att revolutionera världen, men man kan sänka företagets riskprofil genom att prioritera ESG, vilket är en fördel när man söker finansiering. Banker och finansinstitut tittar också på hur företagen har fört in hållbarhet i sin strategi och verksamhet när de får en finansieringsansökan på sitt bord. Läs mer: Varför ska ett litet företag bry sig om hållbarhet?

Hur kommer man igång med hållbarhet?

Det finns ingen process som passar alla, men frågorna här nedan kan vara ett sätt att få igång tankearbetet.Ylva Hannestad, vice chef för Group Sustainable Finance i Nordea, föreslår att småföretagarna ställer dessa frågor till sig själva:

 • Vilka aktuella megatrender påverkar vårt företag?
 • Hur kan vi få en stabilare leveranskedja genom att välja en mer hållbar väg?
 • Hur kan vi återanvända eller ge våra produkter och tjänster en ny utformning för att säkerställa fortsatt efterfrågan?
 • Hur kan vi säkerställa att vår leveranskedja är hållbar?
 • Kan vi bli effektivare genom att återanvända material, undersöka alternativa material, förhandla om leverantörsavtalen och samtidigt stärka vårt varumärkes hållbarhetsprofil?

ESG – hur jobba med miljön (E:et)

Klimatförändringen, föroreningar och minskning av biologisk mångfald har satt E:et inom ESG-området högt på dagordningen i både den privata och offentliga sektorn. Investerare, medarbetare, kunder, myndigheter och samhället i stort har sett till att miljöfrågan förvandlats från ett särintresse till en gemensam prioritering.

Det finns flera möjligheter för småföretagare att jobba med miljöfrågan. Att gå från papperskvitton till digitala kvitton för att minska pappersförbrukningen, börja använda flergångsmuggar för kaffet, byta till förnybar energi, använda återvunna råvaror och förbättra avfallshanteringen är några exempel på åtgärder som kan göra mycket för ekonomin hos ett litet företag och samtidigt minska koldioxidavtrycket. Att se över sina investeringar kan också göra stor påverkan.

Några viktiga frågor som du kan ställa till dig själv:

 • Har min produkt eller mitt erbjudande en miljövänlig förpackning eller ett miljövänligt format?
 • Kan mina produkter återanvändas, återvinnas eller komposteras?
 • Använder mitt företag energisnåla LED-lampor till inom- och utomhusbelysningen?
 • Känner jag till företagets koldioxidavtryck eller vattenavtryck?
 • Har vi satt upp mål för hur vi ska minska dessa avtryck?

ESG – hur jobba med socialt ansvar (S:et)

Företag har ett ansvar gentemot sina anställda och samhället de verkar i. Arbetsvillkor, arbetstagarnas rättigheter och mångfaldsfrågor är några av de områden som småföretag bör tänka på. Det handlar om att vara en ”bra samhällsmedborgare”.

Vissa företag har samhällsprogram som ger de anställda möjlighet att ge något tillbaka till lokalsamhället. I Nordea, till exempel, kan man som anställd under 2 dagar per år åka ut som volontär i skolor och prata om privatekonomi eller engagera sig för att stötta entreprenörer. Detta sker på frivillig basis och är kostnadsfritt för motparten.

Några viktiga frågor som du kan ställa till dig själv:

 • Har mina anställda säkra och hälsosamma arbetsvillkor?
 • Främjar mitt företag mångfald?
 • Erbjuder mitt företag lika lön och lika möjligheter för alla anställda?
 • Vet jag hur arbetsvillkoren ser ut hos mina underleverantörer?
 • Satsar mina underleverantörer på hållbarhet?

Läs mer om hur entreprenörer som vill göra positiv skillnad i samhället arbetar och hur investerare som vill göra skillnad blir allt fler.

ESG – hur jobba med etik och bolagsstyrning (G:et)

Etik och bolagsstyrning är det område som småföretagen känner till allra minst. Det täcker flera saker, exempelvis styrelse- och ledningsstruktur, riktlinjer, informationsspridning och öppenhet. Potentiella investerare vill exempelvis veta om dina affärsmetoder är etiska och de kan sålla bort företag som inte arbetar tillräckligt med bolagsstyrning. ESG-studien från Nordea Business Insight visar att nordiska företag ser ägarstrukturen, öppenheten samt styrelsens sammansättning och oberoende som sina största risk- och utvecklingsområden under etik och bolagsstyrning.

Några viktiga frågor som du kan ställa till dig själv:

 • Nämns hållbarhet i företagets skriftliga vision?
 • Finns det mångfald i företagets styrelse?
 • Är bokföringen korrekt och öppen?
 • Är affärsmetoderna etiska?
 • Strävar vi efter att ta vårt miljö- och samhällsansvar?

Om du vill veta mer kan du lyssna på vår podd Get Savvy där personerna bakom fonden Norrsken VC Fund pratar om sina placeringskriterier och vad en företagsägare ska göra för att företaget ska få en bra ESG-profil.

ESG Nordea Business Insight Report 2019

Vi har genomfört en nordisk studie för att ta reda på hur företag och entreprenörer i Finland, Sverige, Danmark och Norge ser på framtiden ur ett ekonomiskt perspektiv och ett hållbarhetsperspektiv. Denna version av rapporten från Nordea Business Insight visar företagens uppfattningar om och attityder kring sitt ESG-arbete. 

Studien genomfördes av Nordea Business Insight under augusti och september 2019 bland nordiska företag i olika storleksklasser[1]. Respondenterna uppgick till 2 145 och fördelades enligt följande: Sverige 615, Norge 530, Finland 536 och Danmark 464. Respondenterna hämtades från Norstats nordiska paneler. Så vitt vi vet så är studien unik med sitt nordiska omfång, sina teman och möjligheten att särskilja svaren från små, medelstora och stora företag. I dag fokuserar de flesta barometrar/index på småföretag, dels av kostnadsskäl och dels av praktiska skäl. 

[1] STORLEKSKLASSERNA I RAPPORTEN: SMÅFÖRETAG 0-19 ANSTÄLLDA; MEDELSTORA FÖRETAG 20-100 ANSTÄLLDA; OCH STORA FÖRETAG 100+ ANSTÄLLDA.

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterade artiklar