Det skulle inte gå att göra manuellt på ett tidseffektivt sätt

Volati AB (publ) är en börsnoterad svensk industrigrupp som förvärvar välskötta bolag man anser ha rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Bland de 14 innehaven är Akademibokhandeln och bilprovningsföretaget Besikta förmodligen de mest kända. Totalt omsätter koncernen 5,6 miljarder kronor och har drygt 1 700 medarbetare i 16 länder.

På huvudkontoret i Stockholm arbetar 12 personer. Där finns också en koncerngemensam Treasuryfunktion där CFO Mattias Björk arbetar med likviditetsplanering och finansiering, samt med att optimera bolagens betalningsflöden i de olika valutorna:

– Våra dotterbolag äger sina resultaträkningar medan koncernen äger balansräkningen och sköter all extern finansiering. För att det ska fungera krävs att moderbolaget får tillgång till dotterbolagens likviditet, säger han.

Använder sig av en Global Cashpool

Volati har därför skapat en global cashpool för merparten av sin verksamhet. Majoriteten av dotterbolagens bankkonton är kopplade till denna cashpool med totalt nio olika valutor som flödar in och ut.

– De 14 dotterbolagen finns i 16 länder och har olika affärs- och ekonomisystem, och är dessutom olika typer av verksamheter som ger upphov till olika typer av likviditetsflöden. Konsekvensen av att ha allt detta samlat blir en stor mängd flöden i olika valutor, påpekar Mattias Björk.                 

Volati vände sig till Nordea för att på ett kostnads- och resurseffektivt sätt få kontroll på sina valutaflöden och hantera koncernens valutarisk genom att undvika onödiga valutaexponeringar. Dessutom ville man minimera sina räntekostnader.

Att på egen hand skapa ett system för att på kort och lång sikt göra likviditetsprognoser för de olika valutorna och effektivt hantera den gemensamma kassan skulle bli för resurskrävande, menar Mattias Björk:

– Det skulle vara en omöjlighet att till en rimlig kostnad prognosticera samtliga flöden i varje enskild valuta. Vi är en decentraliserad organisation och har bara 12 medarbetare på moderbolagsnivå. För att vi ska kunna hantera en balansräkning på drygt 4 miljarder krävs en hög grad av automatisering, säger han och fortsätter:

– Vi satte oss ner med Nordea för att se vilka systemverktyg som skulle kunna hjälpa oss att både få kontroll över våra valutaflöden och samtidigt se till att vi betalar så lite som möjligt i ränta. Visst är ränteläget lågt just nu, men många bäckar små… Och vad händer när ränteläget förändras? Då har vi redan säkrat våra flöden.

Vi simulerade en tremånadersperiod för att se hur mycket vi sänkt våra räntekostnader med hjälp av AutoFX och de swappar den genomfört. Vi kunde fort konstatera att det var avsevärda belopp, Mattias Björk, CFO Volati.

Valutarobot agerar på betalningsströmmarna

Det har Volati gjort med hjälp av Nordeas valutarobot AutoFX, som agerar med hjälp av algoritmer som bygger på en samlad bild av Volatis trendmässiga flöden i de olika valutorna. AutoFX genomför valutatransaktioner med olika instrument som syftar till att säkra en optimal balans på de olika valutakontona med hänsyn till befintliga positioner och kommande betalningsströmmar. Mattias Björk förklarar en av fördelarna med detta:

– Att till exempel ha ett överskott av USD på dollarkontot ger idag en väldigt låg ränta, och kan i andra valutor till och med innebära negativ ränta. Eller säg att du har ett överskott på ditt SEK-konto och underskott på USD-kontot. Räntemässigt kan du inte kvitta dessa positioner mot varandra. Lösningen är ett instrument som heter valutaswap och innebär att du byter din dollarposition mot en SEK-position under en viss tid. Då minimerar du den totala räntan som skall erläggas. Istället för att låna pengar för att täcka underskott använder du tillfälliga överskott i en annan valuta. Det blir billigare och sker automatiskt med hjälp av AutoFX.

Kan man inte bara växla in ett överskott och föra över pengarna till kontot med underskott?

– Jo, men det skulle dels kosta i växlingsavgift, och dessutom kanske innebära en onödig valutaexponering som jag inte är beredd att ta. Vår affärsidé är att förvärva och utveckla välskötta bolag, inte att spekulera i valutor. Med AutoFX, som genomför valutatransaktioner för motsvarande 27 miljarder kronor om året, behöver vi inte fatta några aktiva beslut om att vidta åtgärder.

AutoFX stämmer av koncernens valutaflöden varje dygn, redovisar balanserna och ser till att valutapositionerna neutraliseras med hjälp av instrument som valutaswappar, terminer och spot-transaktioner.

– Tidigare gjorde vi detta manuellt en gång i veckan men det tog alldeles för mycket tid och resurser i anspråk.

Frigör tid för tillväxt

Så, vad har Volati tjänat på AutoFX?

– Vi simulerade en tremånadersperiod för att se hur mycket vi lyckats sänka våra räntekostnader med hjälp av AutoFX och de swappar den genomfört, och det var avsevärda belopp. Rent finansiellt har det varit en positiv affär för oss att införa AutoFX, enbart vad gäller räntebesparingar, menar Mattias Björk och tillägger:

– Dessutom växer vi kraftigt och hade inte haft kapacitet att driva vår tillväxt utan den avlastning som AutoFX har inneburit. Visst kan man genomföra transaktioner som swappar manuellt, men bara att sitta och kontera dessa hade tagit massor av tid.

För de enskilda dotterbolagen har avlastningen frigjort tid till att utveckla sina verksamheter:

– Vi på Volati programmerar själv valutaroboten med vår analys av de långsiktiga flödena. Men därefter kan vi luta oss tillbaka och slipper bekymra oss över kostsamma underskott eller onödiga överskott i de valutor som bolagen använder.

Volati har nu integrerat AutoFX med sina ekonomisystem, vilket gör att den även sköter kontering och redovisning av alla valutaaffärer.

– Vi har verkligen fått en fullt ut automatiserad lösning. Det enda vi gör manuellt är att då och då gå in och göra en analys av om parametrarna är rätt inställda så att roboten gör ”rätt” transaktioner, avslutar Mattias Björk.

Fakta: Volatis utmaningar och AutoFX lösning

  • På årsbasis har koncernen cirka 27 miljarder kronor i flöden via AutoFX – majoriteten av detta är valutaswappar.
  • På årsbasis gör Volati knappt 2 000 valutatransaktioner via AutoFX.
  • Volatis globala cashpool består av nio valutor men majoriteten av flödena är i EUR, SEK, NOK, DKK samt USD och mer begränsade flöden i PLN, JPY, GBP samt kinesiska CNH.

 

3 frågor till Christian Hjalmarsson, valutarådgivare


Varför rekommenderade ni Nordea AutoFX för Volati?
– Vi såg AutoFX som en perfekt lösning, eftersom de har ett mycket tydligt fokus på kärnverksamheten. Även om valuta- och likviditetshanteringen ofta blir en stor del av en CFO:s vardag, kunde vi snabbt förstå att det inte var bland manuella kontoavstämningar och Excel-listor som bolaget ville spendera sin tid och skapa värde.

Hur ser du på resultatet?
– Att Volati genom AutoFX både kunnat automatisera sina manuella rutiner och på så sätt kapa kostnader, och på samma gång även nå en mer optimal likviditetshantering, är förstås mycket glädjande.

Hur vet jag om AutoFX är en lösning som passar vårt bolag? 
– Om du vill veta mer eller undrar vad AutoFX kan göra för ditt företag, tveka inte att höra av dig till din kontaktperson på Nordea Markets. Du kan också läsa mer om AutoFX här!

Det är viktigt att du förstår hur olika instrument fungerar innan du börjar handla. Läs mer om valutaswappar och valutariskhantering här!

 

 

 

MER INFORMATION

För att få hjälp med din valutastrategi och utvärdera dina möjligheter för en mer lönsam valutahantering, kontakta oss för mer information på närmaste Nordeakontor eller på nedan telefonnummer och email.

Tel: 08-407 90 50
Email: e-desk.se@nordea.com

 

 

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterade artiklar