Fem steg till ett mer hållbart företagande

Med en global klimatagenda på plats har vi stora möjligheter att accelerera resan mot ett hållbart samhälle. Det ställer dock allt större krav på företagare att känna till och ta kontroll över sina hållbarhetsrisker - liksom möjligheter. Här kan du ta del av Nordeas hållbarhetsguide där du i 5 steg guidas mot ett mer hållbart företagande

Genom de satta FN-målen (SDGs) och Parisavtalet har världen äntligen fått en gemensam klimatagenda och till denna har nu mål adderats, på såväl EU- som nationell-nivå. Och målen är tydliga, år 2050 ska EU vara klimatneutralt, och Sverige år 2045. 

Samtidigt som vi har en gemensam riktning så ökar också kraven från kunder och klimatkrisens effekter börjar bli alltmer synliga. Hållbarhet har också letat sig upp på dagordningen i de flesta större bolag. Från att tidigare hanterats som en separat fråga är nu hållbarhetsfrågan alltmer integrerat i företagens strategi och affär. En studie från Nordea visar också att parametrar som varumärke och anseende är drivande bakom det ökade engagemanget i hållbarhet bland medelstora- och stora företag. Även privatkunder tar i en ökande grad hållbarhet i beaktning i sina ekonomiska beslut 

Peter Dalmalm, head of Business banking Nordea

Peter Dalmalm, chef över företagsmarknaden på Nordea

Peter Dalmalm, chef över företagsmarknaden på Nordea, ser detta även i sin vardag. – Verbjuder gröna lån, gröna obligationer och fonder med hållbart fokus och vi ser ett enormt sug efter den här typen av produkter. Det är faktiskt ett större sug än det finns produkter 

Viktigt att säkra företagets hållbarhetsrisker 

Med fler lagkrav liksom ökande krav från kunder och samhälle kommer det bli än mer viktigt att känna till och ha kontroll över företagets hållbarhetsrisker. Det handlar i slutändan om företaget kommer att kunna bli finansierat eller inte. 

– Företag kommer att utvärderas ännu mer framöver på hur de agerar, när de agerar och på vilket sätt. Det är centralt för företagets överlevnad att du har tankar och strategier kring hur ditt företag jobbar med hållbarhet, säger Peter Dalmalm.  

Banker spelar en direkt avgörande roll då de till stor del kan styra hur kapitalet investeras. Och genom EUs nya taxonomi, som ger oss ett gemensamt språk för hållbarhet, blir det enklare för såväl banker som kunder att förstå vad som enligt lagen betraktas som gröntOch det är inte bara stora bolag som omfattas av den nya taxonomin, även mindre företag måste vara insatta.

– Det blir ju en snöbollseffekt. När stora bolag får rapporteringskrav på sig så omfattas tillslut hela kedjan,  även mindre företag, säger Peter Dalmalm.    

Här lyfter vi de områden ditt företag måste ha grepp om för att kunna ta fram en relevant handlingsplan:.

Säkra licence to operate

Se till att ditt företag lever upp till de grundläggande regler och lagar som gäller på just er marknad och i er specifika sektor. Ha koll på branschstandarder och praxis och se till att ni kan verifiera och påvisa hur ert företag lever upp till dem – till så väl anställda som intressenter.  

Inled intressentdialoger

För dialog med intressenter för att identifiera de viktigaste hållbarhetsfrågorna för er verksamhetIntressenter kan vara kunder, anställda, leverantörer, ägare, investerare, konkurrenter och lokalsamhället. Få förståelse för branschens mål och utmaningar, nuvarande och kommande lagstiftning, sociala trender, kundefterfrågan, teknisk utveckling, politiska incitament, skatter, klimatlagar och klimatmål etc. Se till att inhämta inspel från flera intressenter för att få en helhetsbild.  

Kartlägg FN-målen

Gör kartläggning av verksamheten mot FNs Globala Mål (SDG) för att upptäcka områden i verksamheten med negativ, alternativ positiv påverkan.  Börja med att titta på vilken negativ påverkan företaget eventuellt har på målen, för att sen se om företaget har en positiv påverkan. Det är viktigt att man balanserar analysen för att skapa trovärdighet, lova inte för mycket och fokusera endast på de målen som är mest relevanta för er verksamhet. 

Identifiera ditt företags ESG-risker

Se över företagets hållbarhetsrisker och prioritera de med högst riskTa hela värdekedjan i beaktande, även leverantörsledet måste analyseras. Identifiera vart ert företag har störst risk inom nedan ESG-områden:

  • Environment – Miljö (E): Minska klimatavtryck. Identifiera vilka aktiviteter som har högst klimatpåverkan för ditt företag. Det kan till exempel vara: resor & transport, energi- & vattenanvändning, avfallshantering
  • Social – Sociala (S): Säkra det sociala ansvaret som arbetsgivare. Se över ert skydd för anställda och kunder, även denna gång genom hela värdekedjan (d.v.s inkludera leverantörsledet). Beakta faktorer som: anställningsvillkor, löner & förmåner, jämställdhet & mångfald, hälsa, säkerhet och arbetsmiljö samt Informations- & datasäkerhet
  • Governance – Styrning (G): Säkra styrning och transparens. Ett hållbart bolag behöver en aktiv ägarstyrning, inte bara när det gäller hållbarhetsfrågor. Se till att ert företag är transparenta kring rapportering, riskhantering och tillämpar bästa praxis inom redovisning och uppföljning.  

Ta fram en handlingsplan

När du har gått igenom och sett över dina risker, och möjligheter, kopplat till hållbarhet är det dags att ta fram en handlingsplan.  

  • Prioritera de viktigaste områden där högst inverkan kan uppnås och bygg handlingsplanen utifrån dem.   
  • Integrera hållbarhet i strategin – ägarskap för frågan inom högsta ledningen är nödvändigt.   
  • Dela ert arbete inom hållbarhetsområdet med era intressenter – kommunicera hur de identifierade riskerna hanteras, hur negativ påverkan minskas och vad som är ert positiva bidrag.  
  • Säkra uppföljning – de viktigaste riskerna kräver handling och uppföljning, detta kan till exempel ske genom att sätta policyer, tillsätta kontrollfunktioner och granskning. 

Prioritera de områden där företaget har störst påverkan 

Så hur kommer man igång med sitt hållbarhetsarbete? – Vi ser företag som försöker göra allt på en gång och det kan bli både tungrott och resurstungt. Min starka uppfattning är att man ska prioritera de områden där man har störst påverkan och steg för steg utveckla sitt arbete, fortsätter Peter Dalmalm.   

Det kommer också att bli viktigt att hitta lösningar som hjälper företag att mäta och rapportera sinahållbarhetsrisker på rätt sätt, och vi kommer även behöva fler globala standarder för detta. Så det finns definitivt utvecklingsmöjligheter. – Är det någon som klurar på en digitallösning som hjälper företag att mäta och rapportera inom ramen för hållbarhet så tar vi tacksamt emot det, avslutar Peter Dalmalm.  

 

Ta del av Open Insights nyhetsbrev för företagskunder

Anmäl dig här
Woman Using Virtual Reality Headset

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterade artiklar