Prisfall på bostäder och fastigheter kan leda till högre räntor
Prisfall på bostäder och fastigheter kan leda till högre räntor

Prisfall på bostäder och fastigheter kan leda till högre räntor

Bostadsbyggandet i Sverige ökar i snabb takt och tydliga tecken finns att det går lite väl snabbt.

I artikeln ”Myten om Bostadsbristen” visar Chefsanalytiker Andreas Wallström flera argument för att det, i motsats till vad som ofta hörs i den offentliga debatten, inte finns ett uppdämt behov av bostäder. Tvärtom byggs det betydligt mer än vad som kommer att behövas i framtiden enligt gällande befolkningsprognoser. Detta ökade utbud, tillsammans med hårdare amorteringskrav och stigande globala räntor, gör att det finns tydlig risk för nedgång i bostadspriserna på medellång sikt.

 

Jag frågade Nordea Markets Chefstrateg Henrik Unell vad som händer om bostads- och fastighetspriserna faller, kan det få någon inverkan på räntorna?

”Vad som händer med ekonomin och finansiella villkor vid ett prisfall är en funktion av hastigheten och storleken på korrigeringen. En kraftig korrigering av prisbilden, säg 30 % som varit standard i vissa länder i Europa, ger sannolikt stigande bostadsobligationsräntor och högre bolåneräntor. Pyspunka utsmetat över en längre tidsperiod innebär ett mer kontrollerat scenario för bostadsräntor.”

 

Förutom ökade bolåneräntor, hur skulle en kraftig korrigering kunna påverka vår ekonomi?

”Det finns ett tydligt samband mellan utvecklingen av hushållens förmögenhet och privat konsumtion. Detta oavsett om du säljer din bostad eller om du bara värderar om den. Med tanke på att privat konsumtion står för 50 % av BNP så innebär en kraftig korrigering av fastighetspriserna ett rejält slag mot privat konsumtion och mot ekonomin i stort. Sverige har de lägsta bolåneräntorna i världen och spåren av dem syns överallt i vår ekonomi: konsumtionstrender, volymen på fastighetsinvesteringar, den svaga svenska kronan och därmed exportbolagens övervinster, tillgångsprisinflation etc. Svensk ekonomi skulle se radikalt annorlunda ut om Riksbankens reporänta hade varit högre”

 

Vad kan riksbanken göra vid ett sådant scenario?

”Vid ett scenario med lägre konsumtion och vikande ekonomi så brukar Riksbanken använda räntevapnet (sänka reporäntan) för att stimulera och stabilisera ekonomin. Riksbanken har dock förbrukat samtliga räntepatroner och det finns inget de kan göra härifrån i termer av att stimulera ekonomin ytterligare. I händelse av en krissituation, där reporäntan redan är minus 50 punkter, kan de i bästa fall agera för att begränsa nedsidan och eventuellt förse marknaden med likviditet så att vissa nödvändiga kredithjul inte slutar snurra. De kommer dock inte kunna förhindra en lågkonjunktur”

Trots risker för bostadsprisfall, högre globala räntor och vikande konjunktur tror marknadens aktörer, inklusive Nordea, på långsamt stigande räntor framöver. Räntorna är fortfarande historiskt låga och premien för att skydda sig mot olika riskscenarion är fortfarande på rimliga nivåer. Många av våra kunder tittar på olika alternativ för att säkra sig idag, exempelvis genom att välja fast ränta men även genom ett lån med räntetak.

Daniel Grgic, Senior Sales Manager, Nordea Markets

Mina 3 tips inför en ränteuppgång

Ränterisk – räkna på hur stora är dina räntekostnader blir vid högre räntenivåer

Ränterisk i resultat/budget – hur påverkas resultat/budet av räntekostnaderna vid högre räntenivåer?

Minska risken vid behov – säkra en del av lånen exempelvis genom att välja fast ränta eller lån med räntetak.

Läs mer om de olika lånetyperna – rörligt /  fast / räntetak >

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterade artiklar