10 questions about ESG and its importance in risk management
10 questions about ESG and its importance in risk management

10 frågor om ESG och vikten av att inkludera hållbarhet i riskhanteringen

Kan ett företag bli ESG-certifierat? Vilka hållbarhetsrisker finns det? Och hur trendigt är egentligen hållbara investeringar?
Engelska
Danska
Norskt Bokmål
Finska

Det har vi bett Sasja Beslik, hållbarhetschef och Cecilia Fryklöf, ESG-expert och implementeringsansvarig, att förklara närmare.

– Företag som hanterar risker och möjligheter relaterade till miljö, socialt ansvar och affärsetik står bättre rustade eftersom de utsätter sina verksamheter för färre risker, och därmed blir attraktivare för investerare att satsa i, säger Sasja Beslik, och menar också att det finns goda investeringsmöjligheter i företag som driver på hållbarhetsutvecklingen.

– När vi träffar kunder tar vi alltid med hållbarhetsaspekterna och vi märker tydligt av ett ökat behov av stöd för företag och investerare som vill veta mer om ESG, säger Cecilia Fryklöf.

Hållbarhet är inte en destination utan en process

Sasja Beslik
and
Sasja Beslik

Head of Sustainable Finance, Nordea

Cecilia Fryklöf

ESG Expert & Implementation driver, Nordea

Fråga 1

Vet de flesta företag hur man arbetar med hållbarhet och vad ESG står för?
Sasja Beslik
"Alla större börsnoterade bolag vet vikten av att arbeta med hållbarhet därför att de är utsatta för det varje dag"

Inte alla vet att Environmental, Social and Governance (ESG) är en betäckning som används av investerare och finansinstitutioner i världen för att beskriva vilka kvalitativa aspekter kopplade till miljö, arbetsförhållanden och affärsetik de tittar på när de ska investera i ett företag.
Företagens svar på ESG är att de själva jobbar med något man kallar Corporate Social Responsibility (CSR). Två begrepp som egentligen är ganska lika varandra, men skiljer sig på en punkt som är väldigt specifik och det är att ESG letar efter mervärde eller merrisk i ett företag medan CSR berättar helheten hur ett företag jobbar med hållbarhet.
Exempelvis när vi tittar på att investera eller ge kredit till ett bolag, så letar vi efter de materiella finansiella delar som är kopplade till miljö, arbetsförhållanden och affärsetik som kan påverka våra investeringar eller utlåning. Företag som hanterar risker och möjligheter relaterade till miljö, socialt ansvar och affärsetik står bättre rustade eftersom de utsätter sina verksamheter för färre risker, och därmed blir attraktivare för investerare att satsa i.

Cecilia Fryklöf
”Vi märker att både större och mindre företag får mer och mer hållbarhetsfrågor men är fortfarande inte alltid vana att adressera dem”

Det ställs i allt högre grad krav på att företag kan redovisa en tydlig hållbarhetsstrategi och har koll på vad ESG och CSR innebär. Ett exempel är ett företag vi talade med nyss som skulle ge ut en obligation och i samband med det började få en massa hållbarhetsfrågor från de stora institutionella investerarna, varpå företaget vände sig då till oss för att få hjälp och råd.
För oss som bank är det viktigt att kunna stötta våra kunder med expertis på hållbarhetsområdet, vilket vi redan gör åt många kunder idag.

 

Läs mer om Nordeas hållbarhetsarbete >

Fråga 2

Kan ett företag bli ESG-certifierat och vilket regelverk styr detta?
Sasja Beslik
"Nej. Men nu sker någonting på Europeisk nivå kopplat till certifieringstanken"

Det finns olika Index som man använder för att kunna närma sig någon slags certifiering. Dock gäller samma sak för samtliga index, att det är självrapporterade information som företag, till exempel Nordea, rapporterar in till en mottagare som i sin tur sätter upp ett index och det baseras på den information som vi själva har rapporterat in. Det innebär inte någonting egentligen, det är ingen som verifierar att den informationen är korrekt. Det finns alltså ingen statlig hållbarhetsinstans eller certifiering på det sättet. Det speciella med finanssektorn är att staterna inte har något ansvar eller möjligheter att påverka utanför landets gränser. Pengar och investeringar rör sig över hela världen vilket gör att den finansiella sektorn har mycket större möjlighet att ställa krav och påverka bolag än vad någon enskild regering kan. Därför vad den finansiella sektorn har är pengarna och i och med det så blir statens makt ganska begränsad. Dock finns ett EU-initiativ om ett high level comission for sustainable investments, vilket är ett förslag på hur man ska klassificera vad som är hållbarhet och vad som inte är hållbarhet. Och därigenom också hur företag ska rapportera och på vilket sätt investerarna kommer att kunna ta del av den informationen. Det kommer indirekt att bli ett form av regelverk. Men i ett sådant regelverk kommer det inte stå vad ett företag ska jobba med utan vad de ska rapportera. Och det är två olika saker.
Nordea deltar i arbetet på europeisk nivå både genom att bidra med teknisk kunskap men också genom att vi deltar i en massa olika utskott och diskuterar de här frågorna och hur det kommer att påverka banksektorn.

Cecilia Fryklöf
"Det finns en do’er responsibility som det ser ut just nu"

Det intressanta med ett regelverk för en investerare, är att det kommer att bli lättare att jämföra olika investeringsprodukter om alla bolag har samma kriterier att förhålla sig till. Som det är idag handlar det om att jämföra äpplen och päron. Det ligger därför ett visst ansvar på investerarna själva att analysera bolagen i investeringarna. Vi säger att man kliver in på banken och säger ”jag vill investera i hållbara fonder”, och då kan banken ta fram en deklaration över hållbarhetsprodukter utifrån hur de ser på hållbarhet. Och det kommer att ändras i framtiden i och med detta nya regelverk men till dess är det lite vilda västern. Så länge du har två aktier som är klimatsmarta kan du märka produkten som hållbar, och det skapar väldigt många utmaningar. Men det kommer på sikt inte vara möjligt då du inte kommer kunna kalla en produkt hållbar om den inte enligt regelverket uppfyller hållbarhetskraven.
I det EU initiativ som Sasja nämner ingår även att inkludera hållbarhet i det nya MiFid-regelverket. När vi rådger kunder om investeringar ska hållbarhetsaspekter tas med. Förslaget är att det ska inkluderas när vi gör vår suitabillity assesment process.

Fråga 3

Beskriv innebörden av en hållbar investering, vilka är de viktigaste hållbarhetsaspekterna?
Sasja Beslik
"Två saker – i vilken sektor företaget verkar och i vilken geografi företaget verkar"

Utifrån de två perspektiven bedömer man ett företags förmåga att hantera risker inom dessa två områden. Vi tittar då på vad de har för uppförandekod, precis som vi själva behöver leva upp till en sådan kod om vi tar en bank som exempel. Det vill säga har man en KYC-process som fungerar, säkrar man att man har produkter och tjänster som är hållbara, har man riskförståelse för vad man gör, har man produkter och tjänster som på något sätt kan skada miljö och människor, har man tydliga processer för detta

Cecilia Fryklöf
"Miljö, mänskliga rättigheter och arbetsvillkor är generella saker vi bedömer efter"

Det som är viktigt för oss kan dock vara mindre viktigt för ett företag inom en helt annan bransch därför att vi befinner oss i olika sektorer och geografi, men i grund och botten är bedömningskriterierna lika och det är tydligt vad vi tittar på.
Man har gått från att bara prata om hållbara investeringar, och i det endast ta etiska och moraliska ståndtaganden, till ett mer modernt förhållningssätt och försöka inkludera hållbarhet i investeringsprocesserna utifrån miljö-, sociala samt ägarstyrningsfrågor och titta på risker och möjligheter för bolagen och vad som kan bli materiellt. Att välja in de som är ledande istället för att bara välja bort.

Fråga 4

Om ni skulle ge några hållbarhetsråd kopplade till ett företags affärsverksamhet och dess investeringar, vad skulle dessa kunna vara?
Sasja Beslik
"Jobba inte med hållbarhet om du inte menar det, det är mitt första tips"

Hållbarhet är inte en destination utan en process. I vissa fall finns det faktiskt företag som jobbar med hållbarhet i sina processer utan att de själva vet om det.

Vill man veta mer om hur olika verksamheter som exempelvis European Investment Bank, Stora Enso och Tele2 arbetar med hållbarhet kan man läsa om detta i ESG-numret av Nordea On Your Mind. Där intervjuas bland andra Bertrand de Maziéres, Director General Finance och Eila Kreivi, Head of Capital Markets om hur EIB blev en pionjär inom gröna obligationer, och på företagssidan intervjuas Stora Ensos VD Karl-Henrik Sundström och Tele2s VD Allison Kirkby om hur respektive företag har bäddat in ESG och hållbarhet i sina affärsstrategier.

Cecilia Fryklöf
"Det går alltid att inkludera hållbarhetsaspekter i sina investeringsbeslut oavsett hur företaget väljer att förvalta sina pengar”

Några konkreta saker är att utvärdera sina investeringar utifrån ett hållbarhetsperspektiv och ställa sig frågan om man kan utföra analysen själv eller bör ta hjälp av extern part. Det finns en rad olika saker man kan göra, bland annat ställa krav på motparterna man arbetar med på placeringsområdet. Sätta upp kriterier, exempelvis kontrollera att motparten har skrivit under principles for responsible investments, vilket innebär att de ska ha integrerat ESG i investeringsprocessen. Vilka hållbarhetsfrågor är viktiga för företaget, det vill säga om du till exempel arbetar med arbetsrättsliga frågor till vardags och om de frågorna är centrala för företaget så kanske det även bör genomsyra vilka företag man väljer att investera i.

 

Ladda ner Nordeas ESG broschyr >

Företag behöver arbeta mot FN:s globala hållbarhetsmål för att uppnå en hållbar framtid

FN:s hållbarhetsmål att till år 2030 att ha avskaffat extrem fattigdom, minska ojämlikheter i världen, lösa klimatkrisen, främja fred och rättvisa:

FNs mål att till år 2030 att ha avskaffat extrem fattigdom, minska ojämlikheter i världen, lösa klimatkrisen, främja fred och rättvisa

Fråga 5

Vad finns det för hållbara investeringsprodukter?
Sasja Beslik
"Massor! Vi kan beskriva dem som en bilflotta - bensindrivna, hybrider och elbilar"

Det finns bensindrivna, alltså den större delen av produkterna, och så finns det en mängd hybrider, där man kombinerar vanliga investeringar med lite hållbarhet, och så finns det rena elbilar, det vill säga helt hållbara investeringsprodukter och av dessa finns det väldigt få på marknaden.
Vi börjar röra oss mot en värld av hållbarhetsprodukter som kommer att spegla de gängse produkter som finns idag och det sker i snabb takt. Om fem år lovar jag att det finns två alternativ, hållbara korgar eller icke hållbara korgar, och då får man välja.We are starting to move towards a world of sustainability products that will reflect the mainstream products that exist today, and the progression is rapid. I promise that in five years there will be two options – sustainable baskets or non-sustainable baskets. That will be the choice.

Cecilia Fryklöf
"Enskilda styckeplaceringar, aktier, obligationer, fonder, blandprodukter m.fl."

Det beror också på hur du vill hantera din investeringsportfölj, vilka resurser du har. Har företaget exempelvis en enhet som gör investeringar i olika bolag så bör man se till att inkludera en hållbarhetsanalys i den finansiella analysen av de företag som man tänker investera i.
Om du istället investerar i fonder kan du ställa krav på förvaltaren att de ska inkludera hållbarhet i sin investeringsprocess. Du kan ställa samma typ av krav på alla produkter, oavsett om de är enskilda styckeplaceringar, aktier, obligationer, fonder, blandprodukter och så vidare.

Fråga 6

Vad är trenden för hållbara investeringar – uppåt/nedåt?
Sasja Beslik
"Jag skulle säga att trenden är uppåt av ren nödvändighet för världen givet att vi har assymetriska utmaningar"

De traditionella korgarna att investera i är mat, energi, vatten medicin, transport, pengar. Områden som “makes the world go round” och dessa ska man fortsätta att leta investeringar i därför inom de sektorerna kommer det att finnas företag som har förmåga att hantera de assymetriska riskerna som vi står inför. Till exempel torkan i Mellanöstern, som kommer leda till fler konflikter som i sin tur kommer leda till större flyktingströmmar och så vidare. Så klimatförstörelse är en del av det hela och förvärrar många situationer i världen och då krävs andra typer av lösningar, exempelvis inom energiförsörjning, vatttenförbrukning med mera. Och detta gör också att det finns väldigt mycket pengar i detta på två sätt; dels hantering av risken och dels investeringsmöjligheter i företag som driver på hållbarhetsutvecklingen.

Cecilia Fryklöf
"Lägstanivån höjs hela tiden i och med nya regelverk och krav från kunderna"

Trenden pekar definitivt uppåt. Den kommande generationen är inte intresserad av investeringar som har negativ påverkan på omvärlden. Förut fokuserade man nästan endast på att exkludera i investeringsprocesser såsom norm och sektorbaserad screening vilket fortfarande är störst, men det som ökar mest är Impact investing och Sustainability themed, vilket man till exempel kan läsa om i EUROSIFs undersökning om investeringstrender.

 

 

Fråga 7

Kostar hållbara investeringar mer än icke screenade produkter, och är det inte mer lönsamt att investera i företag som inte fokuserar på hållbarhet?
Sasja Beslik
"Fråga British Petrolium och Wolkswagen om det kostar att inte vara hållbar"

Det kostar mycket pengar att inte inkludera hållbarhet i affärsstrategin. Det finns det många bolag med världskända varumärken som har fått uppleva.

Cecilia Fryklöf
"Titta bara på den aktieprodukt som levererade bäst avkastning förra året"

Nordea Swedish Star som har en tydlig ESG-inriktning och som genomgått en omfattande analys där tyngdpunkten ligger på miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

Fråga 8

I vilken del av världen kan vi se minst respektive störst intresse för ESG och hållbarhetsarbete?
Sasja Beslik
"I utvecklingsländer i stort händer det för lite"

För deras framtida utveckling behöver de egentligen tänka hållbarhet ur ett långsiktigt perspektiv men på grund av att de inte har pengar sker väldigt lite. Vi ser också att USA ligger oroväckande långt efter medan högexporterande länder som Kina faktiskt har börjat fokusera starkt på hållbarhet och lyckas ganska bra.

Cecilia Fryklöf
"De regioner som ligger i framkant är Europa och de Nordiska länderna ligger allra längst fram"

I rapporten The death of dirty investing granskades nordiska institutioner och man fann att så mycket som 99% av de nordiska institutionella tillgångarna som förvaltas innehåller redan någon form av ESG-politik, vilket är oerhört positivt.

Fråga 9

Varför ska banker arbeta med hållbarhet?
Sasja Beslik
"Bankerna är centrala aktörer på marknaderna som distribuerar kapital där det behövs, som ett slags finansiellt blodomlopp"

I och med att de har den rollen så har de både en exponering mot riskerna men även mot möjligheterna vilket gör att de spelar en oerhört viktig roll i arbetet för en hållbar framtid. Vi kan påverka och påverkas. Om exempelvis Golfströmmen flyttas ytterligare 200 km från Norges kust så kommer en smärre istid inträffa och då kommer många av våra kunder ha väldigt svårt att betala tillbaka sina krediter, och vi behöver då veta vilka typer av kunder som löper en stor risk samtidigt som vi behöver veta vilka kunder som är lösningen.

Cecilia Fryklöf
"Vi kan påverka och bidra till en hållbar framtid"

Nordeas har indirekta risker och möjligheter via våra kunder och behöver hjälpa till och möjliggöra den omställning som krävs om vi ska nå klimatavtalet och skapa en hållbar framtid. Vi arbetar med hållbarhet inom alla affärområden på olika sätt inte bara i investeringar. Vi gör så kallade engagements på olika sätt och försöker bland annat påverka sektorer där vi kan ha stora exponeringar och vi märker att det finns stora risker och utmaningar som inte adresseras ordentligt. Ett exempel är läkemedelsindustrin och leverantörskedjan i Indien.

Hur vi som bank kan påverka genom fältbesök

Läkemedelsindustrin är en av de snabbast växande segmenten i indisk ekonomi och marknaden förväntas växa till 100 miljarder dollar år 2025. Som en del av Nordeas engagemang att undersöka effekterna av läkemedelsföroreningen  i Indien, har vi tillsammans med Changing Markets Foundation tagit fram rapporten:
 “Hyderabad’s Pharmaceutical Pollution Crisis: Heavy Metal and Solvent Contamination at Factories in a Major Indian Drug Manufacturing Hub”.

Se filmer från Nordeas fältbesök >

 

Fråga 10

Till sist - vilka är era personliga hållbarhetsmål?
Sasja Beslik
"Jag vill minska mitt resande!"

Cecilia Fryklöf
"Sprida mer kunskap om hur du själv kan påverka klimat och miljö"

Nordeas sex kortsiktiga hållbarhetsmål för 2018*:

  1. Vässa ESG-screeningen för ansvarsfulla investeringar, ansvarsfull finansiering och ansvarsfulla inköp
  2. Upprätta styrdokument för riskhantering, för att identifiera kritiska risker i värdekedjan med tonvikt på mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter, korruptionsbekämpning och miljö
  3. Formulera ett KPI-styrdokument
  4. Fortsätta att tillämpa den uppdaterade hållbarhetspolicyn och principerna för hållbar finansiering, investeringar och rådgivning
  5. Fastställa en baslinje för risker relaterade till klimatförändring och mänskliga rättigheter i hela värdekedjan.
  6. Formulera ståndpunkter och riktlinjer inom relevanta områden, som exempelvis försvars- och sjöfarts industri.

*De första tre målen är från 2017, medan de tre senare är nya.

 

Ladda ner Nordeas årliga hållbarhetsrapport

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterade artiklar